X
TIA.GE - ინტერნეტ ტელევიზია (GOGAGGG)
22 მაისს ახალმთვარეობაა - ვისზე იმოქმედებს ის ყველაზე მეტად და რა უნდა იცოდეთ მომდევნო 1 თვის შესახებ
 • 22 მაისს ახალმთვარეობაა - ვისზე იმოქმედებს ის ყველაზე მეტად და რა უნდა იცოდეთ მომდევნო 1 თვის შესახებ

  22 მა­ისს ტყუ­პის მე­სა­მე გრა­დუს­ში ახალმთვა­რე­ო­ბას ვე­ლო­დე­ბით. 20 მა­ი­სამ­დე მზე კუ­როს ზო­დი­ა­ქო­ში იქ­ნე­ბა, შემ­დეგ ტყუპ­ში გა­და­ვა. აქვე გა­დაბ­რძან­დე­ბა მთვა­რეც და უკვე 22-ში მთვა­რის ახა­ლი თვე და­ი­წყე­ბა.

  რად­გან ახალმთვა­რე­ო­ბა იქ­ნე­ბა ტყუ­პის ზო­დი­ა­ქო­ში, ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, რომ მთე­ლი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში მო­ი­მა­ტებს კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რო­ბა. გა­გიჩ­ნდე­ბათ ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბი­სა და გა­ცე­მის, ახლო მან­ძილ­ზე მოგ­ზა­უ­რო­ბის, ცოდ­ნის მი­ღე­ბა-გაღ­რმა­ვე­ბის სურ­ვი­ლი.


  სა­ინ­ტე­რე­სო ისაა, რომ ახალმთვა­რე­ო­ბა კურო-ტყუ­პის სა­ზღვარ­ზე მოხ­დე­ბა. მას მე­ტად იგ­რძნო­ბენ 15-26 მა­ი­სის შუ­ა­ლედ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი . ამ პე­რი­ოდს უმაღ­ლე­სი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბი­დან მო­ნა­დი­რე/მო­ხე­ტი­ა­ლე მარ­თავს. მისი მფარ­ვე­ლი პლა­ნე­ტე­ბია: მთვა­რე და ვე­ნე­რა. მო­ნა­დი­რე არის ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც მუდ­მი­ვად მოგ­ზა­უ­რობს და მისი მი­ზა­ნია, სწორ გზა­ზე დად­გეს. ისე­ვე რო­გორც, ამ პე­რი­ოდ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის. არ­ჩე­ვა­ნი უნდა გა­ა­კე­თონ ცხოვ­რე­ბის სხვა­დას­ხვა სფე­რო­ში კარ­გსა (ნა­თელ­სა) და ცუდს (ბნელ­სა) შო­რის. რად­გან ახალმთვა­რე­ო­ბა ასეთ პო­ზი­ცი­ა­ზე ხდე­ბა, არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა ჩვენც მოგ­ვი­წევს. ისიც უნდა გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ, რომ 4 პლა­ნე­ტა გვყავს რეტ­როგ­რა­დუ­ლი და ცვლი­ლე­ბე­ბი გარ­და­უ­ვა­ლი იქ­ნე­ბა. თუნ­დაც რა­ღაც მო­მენ­ტში წარ­სულ­ში დაბ­რუ­ნე­ბა და საქ­მე­ებ­ში, ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში გარ­კვე­უ­ლი კო­რექ­ტი­ვე­ბის შე­ტა­ნა.


  "თუ თქვე­ნი სიყ­ვა­რუ­ლი ისევ ცო­ცხა­ლია, აუ­ცი­ლებ­ლად მი­ე­ცით მე­ო­რე შან­სი" - რა ელით ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებს 43 დღე, როცა ფუ­ლი­სა და სიყ­ვა­რუ­ლის პლა­ნე­ტა "უკან­მა­ვა­ლია"
  ტყუ­პის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა არის მერ­კუ­რი - ჩვე­ნი გო­ნებ­რი­ვი მო­ნა­ცე­მე­ბი, ლო­გი­კა, რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი ანა­ლი­ზი, ნეპ­ტუ­ნი კი, რო­მე­ლიც ამ ახალმთვა­რე­ო­ბა­ზე ცუდ ას­პექტს აკე­თებს მას­თან, ყვე­ლა­ფერს აბუნ­დოვ­ნებს. უნდა გა­გაფრ­თხი­ლოთ, რომ არ და­ზა­რალ­დეთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად და არ მო­ტყუვ­დეთ სიყ­ვა­რუ­ლის, იდე­ა­ლე­ბის სა­ხე­ლით. შე­იძ­ლე­ბა არას­წო­რად გა­ი­გოთ რა­ღაც ინ­ფორ­მა­ცია ან თა­ვა­დაც უნებ­ლი­ედ გა­ავ­რცე­ლოთ ჭორი. მოთ­მი­ნე­ბით შეხ­ვდით იმ ფაქტს, რომ შე­იძ­ლე­ბა აქ­ტი­უ­რად ვერ იმოქ­მე­დოთ. რად­გან მოქ­მე­დე­ბის პლა­ნე­ტა მარ­სი თევ­ზე­ბის ზო­დი­ა­ქო­შია . იქ კი აქ­ტი­უ­რო­ბის ძალა წარ­თმე­უ­ლი აქვს, წყალ­ში ტივ­ტი­ვებს.


  ვის­ზე იმოქ­მე­დებს ახალმთვა­რე­ო­ბა ყვე­ლა­ზე მე­ტად: 18-24 თე­ბერ­ვლის, 21-27 მა­ი­სის, 22-28 აგ­ვის­ტოს, 23-29 სექ­ტემ­ბრის, 20-26 იან­ვრი­სა და 22-28 ნო­ემ­ბრის შუ­ა­ლედ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლებ­ზე. გარ­და ამი­სა, თუ ნა­ტა­ლურ რუ­კა­ში პი­რა­დი პლა­ნე­ტე­ბი გყავთ ტყუ­პის, სას­წო­რის, მერ­წყუ­ლის, თევ­ზე­ბის, ქალ­წუ­ლი­სა ან მშვილ­დოს­ნის ზო­დი­ა­ქო­ში 29 გრა­დუ­სი­დან 6 გრა­დუ­სის ჩათ­ვლით. სიფრ­თხი­ლე მო­გე­თხო­ვე­ბათ, თუ ამ გრა­დუს­ში გყავთ გან­ლა­გე­ბუ­ლი მთვა­რის კვან­ძე­ბი.


  რის­კენ უნდა მი­მარ­თოთ თქვე­ნი ყუ­რა­დღე­ბა მთვა­რის ამ თვე­ში:

  ვერ­ძი
  მთვა­რის ამ თვე­ში მო­ი­მა­ტებს მი­მო­წე­რის, სწავ­ლის, მი­მოს­ვლის, ახ­ლობ­ლებ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის მო­თხოვ­ნი­ლე­ბა. გა­გიჩ­ნდე­ბათ ახა­ლი ცოდ­ნის მი­ღე­ბის, ახა­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის და­მე­გობ­რე­ბის, ინ­ფორ­მა­ცი­ის მო­ძი­ე­ბის სურ­ვი­ლი, რათა წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წი­ოთ თქვენს საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ იმ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რა­საც მი­ი­ღებთ და რაც უნდა გას­ცეთ.

  კურო
  თქვე­ნი მთა­ვა­რი საზ­რუ­ნა­ვი ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბია. არ გირ­ჩევთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის, ძვირ­ფა­სი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნას. მიხ­ვდე­ბით, რომ მე­ტად ღი­რე­ბუ­ლი ხართ, არა მარ­ტო რო­გორც სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი კად­რი, არა­მედ ცხოვ­რე­ბის სხვა­დას­ხვა სფე­რო­ში და­ი­კა­ვებთ მთა­ვარ როლს. მთა­ვა­რია, სა­კუ­თა­რი თავი მე­ტად შე­ა­ფა­სოთ და და­ა­ფა­სოთ.

  ტყუ­პი
  ახა­ლი მი­ზა­ნი და გზა უნდა და­ი­სა­ხოთ. ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს ცვლი­ლე­ბის, ამო­უც­ნო­ბის, გა­უკ­ვა­ლა­ვი ბი­ლი­კე­ბით სი­ა­რუ­ლის თვე. მთვა­რია, სა­კუ­თარ თავ­ში ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბოთ ის მი­ზა­ნი, პრო­ექ­ტი, იდეა, რომ­ლის­კე­ნაც უნდა გან­ვი­თარ­დეთ. უნდა მო­ირ­გოთ ლი­დე­რის როლი. აკონ­ტრო­ლეთ ფიქ­რე­ბი, ემო­ცი­ე­ბი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა იმი­ჯის შეც­ვლა გა­და­წყვი­ტოს.

  კირჩხი­ბი
  მე­ტად და­ის­ვე­ნეთ, იოც­ნე­ბეთ, გა­მო­ი­ძი­ნეთ. კარ­გია მე­დი­ტა­ცია, სა­სი­ა­მოვ­ნო მუ­სი­კის მოს­მე­ნა, ერთი სი­ტყვით, ეს ერთი თვე გა­მო­ი­ყე­ნეთ, რომ შემ­დეგ ძა­ლებ და ენერ­გია აღ­დგე­ნი­ლი შეხ­ვდეთ ახალმთვა­რე­ო­ბას თქვენს ნი­შან­ში. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა სა­კუ­თა­რი თავი მო­სინ­ჯოს არტთე­რა­პი­ა­ში. და­აკ­ვირ­დით სიზ­მრებ­საც. თუ სა­შუ­ა­ლე­ბა გაქვთ, და­ეხ­მა­რეთ ახ­ლობ­ლებს.

  ლომი
  და­ფიქ­რდით, რო­გორ ხე­დავთ თქვენს მო­მა­ვალს? რას გინ­დათ რომ მი­აღ­წი­ოთ? კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ მე­გობ­რე­ბი­სა და თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბის დახ­მა­რე­ბით შეძ­ლებთ იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას, პრო­ექ­ტე­ბის სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბით გან­ვი­თა­რე­ბას. გახ­სოვ­დეთ, რომ თუ მო­ინ­დო­მებთ, სა­კუ­თა­რი მიზ­ნე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­ში ყვე­ლა და­გეხ­მა­რე­ბათ.

  ქალ­წუ­ლი
  კა­რი­ე­რა და ბიზ­ნე­სი იქ­ნე­ბა თქვე­ნი მთა­ვა­რი საზ­რუ­ნა­ვი. ჩა­მო­ყა­ლიბ­დით და კო­რექ­ტი­ვე­ბი შე­ი­ტა­ნეთ თქვენს სტრა­ტე­გი­ულ გეგ­მა­ში. ისე იმოქ­მე­დეთ, რომ ერთჯე­რა­დი კი არა, მრა­ვალხნი­ა­ნი პრო­ექ­ტე­ბი აწარ­მო­ოთ.

  სას­წო­რი
  სა­კუ­თარ თავს მე­ტის უფ­ლე­ბა უნდა მის­ცეთ, თქვენ გა­ცი­ლე­ბით მეტი შე­გიძ­ლი­ათ და მთვა­რის ამ თვე­ში თვალ­სა­წი­ე­რის გა­ფარ­თო­ე­ბის, გაზ­რდის, გან­ვი­თა­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბაც მო­გე­ცე­მათ. ზო­გი­ერ­თი წარ­მა­ტე­ბით მო­აგ­ვა­რებს უმაღ­ლე­სი, და­მა­ტე­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბის სა­კითხს. არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ იუ­რი­დი­უ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა, მაგ­რამ შე­მოდ­გო­მამ­დე სა­სა­მარ­თლო­ში საქ­მე­ებს ნუ აღ­ძრავთ. უნდა იცო­დეთ, რომ ადრე თუ გვი­ან სა­ზღვრე­ბი გა­იხ­სნე­ბა და ზო­გი­ერ­თი სა­ზღვარ­გა­რეთ წას­ვლას გა­და­წყვეტს, ჩა­მო­ყა­ლიბ­დე­ბა მა­ინც სად სურს გამ­გზავ­რე­ბა. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ სუ­ლი­ე­რი პრაქ­ტი­კე­ბი.

  მო­რი­ე­ლი
  სა­კუ­თარ თავ­ში დიდი ტრანსფორ­მა­ცია უნდა მო­ახ­დი­ნოთ. მი­მარ­თეთ თქვე­ნი ყუ­რა­დღე­ბა იმ სფე­რო­ე­ბი­სად­მი, რაც თქვენ­თვის მარ­თლაც მნიშ­ვე­ლო­ვა­ნი და ღი­რე­ბუ­ლია. მო­აგ­ვა­რეთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი: კრე­დი­ტე­ბი, ვა­ლე­ბი, მემ­კვიდ­რე­ო­ბა, და­ზღვე­ვა. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა საქ­მი­ა­ნი ან სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რის სახ­სრე­ბით მო­ა­ხერ­ხოს სა­კუ­თა­რი თა­ვის გან­ვი­თა­რე­ბა. და­ფიქ­რდით, სად გსურთ თქვე­ნი ფუ­ლის და­ბან­დე­ბა. ზო­გი­ერ­თმა კი სწო­რად უნდა ის­წავ­ლოს ბი­უ­ჯე­ტის გა­ნა­წი­ლე­ბა. ვნე­ბა და სექ­სუ­ა­ლუ­რი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი ერთ-ერთი მა­მოძ­რა­ვე­ბე­ლი ძალა იქ­ნე­ბა.

  მშვილ­დო­სა­ნი
  უნდა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან, ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რებ­თან. გახ­სოვ­დეთ, რომ ერ­თად უფრო მეტ და ხა­რის­ხი­ან საქ­მეს გა­ა­კე­თებთ, ვიდ­რე ცალ-ცალ­კე. უნდა შე­იც­ვა­ლოთ და, რა თქმა უნდა, უკე­თე­სო­ბის­კენ. კარგ შე­დეგს მი­ი­ღებთ, თუ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა კონ­სულ­ტი­რე­ბას­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ან შე­იძ­ლე­ბა ახლა და­ი­წყოთ, და­გეგ­მოთ მო­მავ­ლის­თვის თქვე­ნი ამ­გვა­რი საქ­მი­ა­ნო­ბა.

  თხის რქა
  ყო­ველ­დღი­ურ საქ­მე­ებ­სა და ჯან­მრთე­ლო­ბას და­უთ­მეთ მეტი ყუ­რა­დღე­ბა. ეცა­დეთ, შე­იც­ვა­ლოთ ცხოვ­რე­ბის რე­ჟი­მი. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ძილი, კვე­ბა, და­ი­წყეთ ვარ­ჯი­ში. თუ ხელ­მძღვა­ნე­ლი ხართ, გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბუ­ლებ­თან. აგ­რეთ­ვე, შე­იძ­ლე­ბა დაგ­ჭირ­დეთ კო­რექ­ტი­ვე­ბის შე­ტა­ნა თა­ნამ­შრომ­ლებ­ში. გა­და­ხე­დეთ, ვინ რას აკე­თებს და ვის რისი გა­კე­თე­ბა შე­უძ­ლია.

  მერ­წყუ­ლი
  სიყ­ვა­რუ­ლი, ჰობი, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა - აი, რა იქ­ნე­ბა თქვე­ნი მთა­ვა­რი საზ­რუ­ნა­ვი მთვა­რის ამ თვე­ში. გარ­და ამი­სა, უნდა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა შვი­ლებ­თან და ყვე­ლა იმ ადა­მი­ან­თან, ვინც გიყ­ვართ. მე­ტად და­ის­ვე­ნეთ და მი­ე­ცით სა­კუ­თარ თავს გარ­თო­ბის, დღე­სას­წა­ულ­ზე დას­წრე­ბის უფ­ლე­ბა. სი­ურპრი­ზე­ბი და რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი მო­უ­წყვეთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს.

  თევ­ზე­ბი
  თავს ყვე­ლა­ზე კომ­ფორ­ტუ­ლად და მშვი­დად სა­კუ­თარ სახ­ლში იგ­რძნობთ. მო­გინ­დე­ბათ დას­ვე­ნე­ბა და ძა­ლე­ბის აღ­დგე­ნა. მეტი დრო და­უთ­მეთ სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი პი­რო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას სახ­ლშიც და აგა­რაკ­ზეც. ზო­გი­ერთს გან­მარ­ტო­ე­ბა მო­უნ­დე­ბა. მე­ტად იზ­რუ­ნეთ მშობ­ლებ­ზე, გან­სა­კუთ­რე­ბით დე­და­ზე. შე­გიძ­ლი­ათ ამ მთვა­რის თვე­ში მო­ა­წყოთ სა­ო­ჯა­ხო დღე­სას­წა­უ­ლი და მი­ი­პა­ტი­ჟოთ ნა­თე­სა­ვე­ბი. მათი დახ­მა­რე­ბით კი თქვე­ნი გვა­რის გე­ნე­ო­ლო­გი­უ­რი ხე შე­ად­გი­ნოთ.


  წყარო:astrologi.ambebi.ge
  6 300 ნახვა
  loading...