X
TIA.GE - ინტერნეტ ტელევიზია
რომელ ნიშანში გადადის მზე და რას მოუტანს ზოდიაქოს ნიშნებს?
 • რომელ ნიშანში გადადის მზე და რას მოუტანს ზოდიაქოს ნიშნებს?

  20 იან­ვარს, ანუ გუშინ მზემ და­ტო­ვა თხის რქის ზო­ნა და გა­და­ი­ნაც­ვლა მერ­წყუ­ლის ზო­დი­ა­ქოს ნი­შან­ში. რას მო­უ­ტანს ეს ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებს და რა უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნონ მათ. ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით რე­კო­მენ­და­ცი­ებს ას­ტრო­ლო­გი გი­ორ­გი ლობ­ჟა­ნ­ი­ძე გვი­ზი­ა­რებს:
  "6 იან­ვარს გვქონ­და მზის დაბ­ნე­ლე­ბა, სწო­რედ აქე­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი გავ­დი­ვართ დაბ­ნე­ლე­ბებს შო­რის დე­რე­ფანს, იმ მო­ნაკ­ვეთს, რო­მე­ლიც საკ­მა­ოდ მძი­მე და დის­ჰარ­მო­ნი­უ­ლია, თუმ­ცა ერთი რამ ცხა­დია, ამ პე­რი­ო­დებ­საც აქვს თა­ვი­სი და­დე­ბი­თი და თუ რა­ტომ ამის ახ­სნაც შე­იძ­ლე­ბა.

  ასეთ დროს, რო­დე­საც პლა­ნე­ტა იმ­ყო­ფე­ბა და­ძა­ბულ ენერ­გო ველ­ში - ადა­მი­ანს მოს­დის გარ­კვე­უ­ლი გა­მოც­დე­ბი სამ­ყა­როს­გან, ძი­რი­თა­დი სა­კი­თხე­ბი მა­ინც მის ამ­ტა­ნო­ბას, მოთ­მი­ნე­ბა­სა და პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას ეხე­ბა. ძა­ლი­ან ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი ვნა­ხე ამ ხა­ნებ­ში, რომ­ლებ­მაც და­კარ­გეს სამ­სა­ხუ­რი, მი­ი­ღეს შე­ნიშ­ვნე­ბი, ჰქონ­დათ პრობ­ლე­მე­ბი პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში და არა მარ­ტო . . . ეს ყვე­ლა­ფე­რი მა­ნიშ­ნე­ბე­ლია იმი­სა, რომ ჩვენ რა­ღაც უნდა შევ­ცვა­ლოთ, ვი­მუ­შა­ოთ ჩვენ თავ­ზე, ასე­თი დრო ყო­ველ­თვის ეხ­მა­რე­ბა ადა­მი­ანს, რომ მი­ი­ღოს სამ­ყა­როს­გან ის შე­ნიშ­ვნა, რაც გან­სა­კუთ­რე­ბულ­მა მის­თვის გა­ი­მე­ტა, ყვე­ლა­ფე­რი კა­ნონ­ზო­მი­ე­რია და ნუ შე­ვეც­დე­ბით მის დარ­ღვე­ვას, უფრო მძი­მედ დამ­თავ­რდე­ბა . . .


  მზის დაბ­ნე­ლე­ბი­დან მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბამ­დე დე­რე­ფა­ნი ერთ-ერთი მძი­მეა მთე­ლი 2019 წლის მან­ძილ­ზე, 6-21 რი­ცხვის მო­ნაკ­ვე­თი ითხოვს სე­რი­ო­ზულ ყუ­რა­დღე­ბას. მა­ტუ­ლობს ნერ­ვო­ზუ­ლო­ბა, შფოთ­ვა, ღელ­ვა, სხვა­დას­ხვა სა­ხის ავად­მყო­ფო­ბე­ბის გამ­წვა­ვე­ბა, გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის მწყობ­რი­დან გა­მოს­ვლა, გა­ცი­ე­ბულ­თა რი­ცხვმაც რო­გორ მო­ი­მა­ტა ატყობთ . . . მათ შო­რის იყო მძი­მე შემ­თხვე­ვე­ბიც უხ­ვად . . . ჩვე­უ­ლებ­რივ ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბა­შიც კი ადა­მი­ა­ნებ­მა შე­იძ­ლე­ბა ვერ გა­უ­გონ ერ­თმა­ნეთს, რაც შე­საძ­ლოა გახ­დეს და­ძა­ბუ­ლო­ბი­სა და და­პი­რის­პი­რე­ბის მი­ზე­ზი. არაა გა­მო­რი­ცხუ­ლი, რომ სო­ცი­უ­მი წინ აღუდ­გეს რო­მე­ლი­მე ადა­მი­ანს ან ადა­მი­ან­თა ჯგუფს, რა­ი­მე საქ­მეს, მათ შო­რის პო­ლი­ტი­კუ­რი კუ­თხი­თაც შე­საძ­ლოა იყოს სე­რი­ო­ზუ­ლი დი­სო­ნან­სი, კა­მა­თი და საქ­მის გარ­ჩე­ვე­ბი . . .

  უშუ­ა­ლოდ და­ძა­ბუ­ლი პე­რი­ო­დი­დან 14-25 რი­ცხვის მო­ნაკ­ვე­თი ყვე­ლა­ზე მძი­მეა, ვხე­დავთ თუ რო­გორ მძი­მედ მიმ­დი­ნა­რე­ობს ჯერ კი­დევ ეს კვი­რა, არის სხვა­დას­ხვა სა­ხის ხან­ძრე­ბი, აფეთ­ქე­ბე­ბი, და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი, მათ შო­რის, რაც მოხ­და თუნ­დაც თბი­ლის­ში ვნა­ხეთ მთე­ლი რიგი ამ­ბე­ბი, ვნა­ხეთ ასე­ვე საფ­რან­გეთ­ში ლი­ო­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ხან­ძა­რი, ამ თუ სხვა სა­კი­თხებ­ზე იყო ცალ­კე­უ­ლი გა­მოს­ვლე­ბი და სჯა-ბა­ა­სი.

  ამი­ტომ, თხოვ­ნა მექ­ნე­ბა, რომ ამ ხა­ნებ­ში თვის ბო­ლომ­დე მა­ინც არ გა­ა­კე­თოთ რა­ი­მე სა­ხის სა­რის­კო ქმე­დე­ბა, თუკი ეს ძა­ლი­ან საჩ­ქა­რო არაა, რად­გან აქ და­დე­ბუ­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი, მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი, საქ­მი­ა­ნი კავ­ში­რე­ბი, ნაკ­ლე­ბად გა­მო­ი­ღებს შე­დეგს, უბ­რა­ლოდ დიდი გან­ვი­თა­რე­ბა არ ექ­ნე­ბა ამ საქ­მეს, შე­სა­ბა­მი­სად იმოქ­მე­დეთ პრინ­ცი­პით "შვიდ­ჯერ გა­ზო­მე - ერთხელ გა­ჭე­რი".

  ის ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვინც ამ ხა­ნებ­ში და­წი­ნა­ურ­დით, გქონ­დათ სამ­სა­ხუ­რე­ობ­რი­ვი წინსვლე­ბი და წარ­მა­ტე­ბე­ბი, მინ­და მო­გი­ლო­ცოთ და გი­თხრათ, რომ რო­დე­საც სამ­ყა­რო ასეთ დროს გაძ­ლევთ შანსს წინსვლი­სა ეს მე­ტად კარ­გია, რად­გან აღ­ნიშ­ნუ­ლი არის ნი­შა­ნი იმი­სა, რომ თქვენ გან­ვი­თა­რე­ბის სწორ სა­ფე­ხურ­ზე იმ­ყო­ფე­ბით.

  20 იან­ვარს კი დღის მა­ნა­თო­ბე­ლმა და­ტო­ვა თხის რქის ზო­ნა და გა­და­ი­ნაც­ვლა მერ­წყუ­ლის ზო­დი­ა­ქოს ნი­შან­ში, რაც შე­მო­ი­ტანს მომ­დევ­ნო და­ახ­ლო­ე­ბით 1 თვის მან­ძილ­ზე ადა­მი­ა­ნებ­ში და ზო­გა­დად სამ­ყა­რო­ში თა­ნას­წო­რო­ბის, ბა­ლან­სის, მე­გობ­რო­ბი­სა და ნო­ვა­ტო­რუ­ლო­ბის მო­თხოვ­ნებს. შე­საძ­ლოა გა­აქ­ტი­ურ­დეს მო­კავ­ში­რე­ე­ბის გეგ­მე­ბი, იდე­ე­ბი, ახა­ლი ჩა­ნა­ფიქ­რე­ბი, სამ­ყა­რო
  ითხოვს, რომ ვი­ყოთ მე­ტად მე­გობ­რულ­ნი და ტოლსწორ­ნი.

  გარ­კვე­უ­ლი დრო­ის მან­ძილ­ზე გვექ­ნე­ბა მზის და პლა­ნე­ტა ურა­ნის მძი­მე კვად­რა­ტუ­რა, რაც მო­ი­ტანს და გა­აქ­ტი­უ­რებს შემ­დეგ თვი­სე­ბებს: წინ წა­მო­ი­წევს ზო­მა­ზე მე­ტად ლი­ბე­რა­ლუ­რი ხედ­ვე­ბი, სი­ტყვის თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, არაა გა­მო­რი­ცხუ­ლი, რომ ტრა­დი­ცი­უ­ლი და ზე­მოთ ნახ­სე­ნე­ბი ლი­ბე­რა­ლუ­რი კლა­ნის წევ­რებს შო­რის იყოს მწვა­ვე გა­მოს­ვლე­ბი რის გა­მოც, შე­საძ­ლოა იყოს სო­ცი­ა­ლუ­რი და­პი­რის­პი­რე­ბე­ბიც, ადა­მი­ა­ნე­ბი ამ დროს ზო­მა­ზე მე­ტად თავ­ნე­ბე­ბი და და­უ­მორ­ჩი­ლებ­ლე­ბი ხდე­ბი­ან, მა­ღა­ლია შან­სი სკან­და­ლუ­რი ქმე­დე­ბე­ბი­სა და გა­გუ­გებ­რო­ბე­ბი­სა

  არა­ნაკ­ლებ მარ­ტი­ვი იქ­ნე­ბა და­ძა­ბუ­ლო­ბა დიდი გა­მარ­ჯვე­ბის მფარ­ველ პლა­ნე­ტა იუ­პი­ტერ­სა და ნეპ­ტუ­ნის ენერ­გი­ე­ბის შო­რის - ამ დროს შე­საძ­ლოა ადა­მი­ა­ნებს ჰქონ­დეთ რა­ი­მე მის­წრა­ფე­ბა, იდე­ე­ბი და და­სა­ხუ­ლი მიზ­ნე­ბი, თუმ­ცა წი­ნას­წარ გა­უ­წე­რე­ლი და ნაჩ­ქა­რე­ვი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბით შე­საძ­ლოა უბ­რა­ლოდ იმედ­გაც­რუ­ე­ბუ­ლი ან რო­მე­ლი­მე ინ­დი­ვი­დის­გან მო­ტყუ­ე­ბუ­ლიც დარ­ჩეთ შე­საძ­ლოა საქ­მემ გა­ნა­ხოთ ზა­რა­ლიც, წა­გე­ბა, ფუ­ლის მხრივ შე­ე­ცა­დეთ, რომ არ იყოთ მფლან­გვე­ლე­ბი, ეს ას­პექ­ტი ერთი მხრივ კარ­გია, რად­გან გას­წავ­ლით ძა­ლი­ან ბევრ სიბ­რძნეს და მი­ი­ღებთ დიდ გა­მოც­დი­ლე­ბას საქ­მე­ში. ეს ას­პექ­ტა­ცია საკ­მა­ოდ დიდი ხნის მან­ძილ­ზე იქ­ნე­ბა შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლი, ამი­ტომ წი­ნას­წარ დიდი ყუ­რა­დღე­ბა გა­მო­ი­ჩი­ნეთ!

  24 იან­ვარს პლა­ნე­ტა მერ­კუ­რი და­ტო­ვებს თხის რქის ზო­დი­ა­ქოს და გა­და­ი­ნაც­ვლებს მერ­წყუ­ლის ზო­დი­ა­ქო­ში - რაც და­ე­ტყო­ბა ნელ-ნელა დე­და­მი­წას და ადა­მი­ა­ნე­ბი უფრო მე­ტად ლო­ი­ა­ლუ­რე­ბი გახ­დე­ბი­ან ერ­თმა­ნე­თი­სად­მი, თუნ­დაც ურ­თი­ერ­თო­ბის დროს, მაგ­რამ ეცა­დეთ, რომ არ შე­უ­ზღუ­დოთ ერ­თმა­ნეთს "თა­ვი­სუფ­ლე­ბა" და ნუ შე­ე­წი­ნა­აღ­მდე­გე­ბით აზ­რობ­რი­ვად, რად­გან ყვე­ლას მა­ინც თა­ვის მო­საზ­რე­ბა გა­აჩ­ნია და ამი­ტომ თუ ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი არაა კა­მა­თი არ ღირს.

  თვის ბო­ლოს კი დე­და­მი­წა გა­მო­ვა ამ რთუ­ლი ენერ­გი­ე­ბის მარ­წუ­ხე­ბი­დან და ვი­თა­რე­ბა და­ი­წყებს გა­მოს­წო­რე­ბას, თქვენ ნა­ხავთ, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბი აღარ იქ­ნე­ბი­ან ისე გა­ღი­ზი­ა­ე­ბულ­ნი, რო­გორც აქამ­დე, ასე­ვე იქ­ნე­ბა გარ­კვე­უ­ლი შე­თან­ხმე­ბე­ბი, გა­ერ­თი­ა­ნე­ბე­ბი, არაა გა­მო­რი­ცხუ­ლი, რომ შე­და­რე­ბით უფრო მარ­ტი­ვად მიხ­ვი­დეთ კომ­პრო­მი­სამ­დე, გა­მარ­ტივ­დე­ბა ურ­თი­ერ­თგა­გე­ბა, შე­საძ­ლოა რამ­დე­ნი­მე ნა­ჩხუ­ბა­რი მხა­რის შე­რი­გე­ბაც კი ვნა­ხოთ, და­იკ­ლებს და და­ცხრე­ბა ეპი­დე­მი­ის რი­ცხვიც, ამი­ტომ გა­მოს­წო­რე­ბის შან­სე­ბი იქ­ნე­ბა და ვი­თა­რე­ბა აუ­ცი­ლებ­ლად და­რე­გუ­ლირ­დე­ბა უკვე თვის ბო­ლოს­კენ და თე­ბერ­ვა­ლიც ამას­თან შე­და­რე­ბით გა­ცი­ლე­ბით უკე­თე­სია...
  წყარო: astrologi.ambebi.ge
  565 ნახვა
  22-01-2019, 00:34