თეგებით ძიება

ნოემბრის თვის ასტროლოგიური პროგნოზი ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის - ვის ელის ახალი სიყვარული და ფინანსური წარმატება

სა­შე­მოდ­გო­მო უგუ­ნე­ბო­ბა ნო­ემ­ბერ­ში ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი მოვ­ლე­ნაა, ადა­მი­ა­ნი, ბუ­ნე­ბის კვალ­დაკ­ვალ, მე­ტად პა­სი­უ­რი და მო­წყე­ნი­ლი ხდე­ბა. მაგ­რამ რო­გო­რი იქ­ნე­ბა ნო­ემ­ბე­რი ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი თვალ­საზ­რი­სით? რა სა­სი­ა­მოვ­ნო თუ უსი­ა­მოვ­ნო სურპრი­ზებს უმ­ზა­დებს შე­მოდ­გო­მის ბოლო თვე ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებს?

ას­ტრო­ლო­გე­ბის თქმით, ნო­ემ­ბერ­ში ზო­დი­ა­ქოს ყვე­ლა ნი­შანს მეტი აქ­ტი­უ­რო­ბა და ინი­ცი­ა­ტი­ვის გა­მო­ჩე­ნა მარ­თებს, რათა წარ­მა­ტე­ბით შეძ­ლოს საქ­მე­ე­ბის დაგ­ვირ­გვი­ნე­ბა და თა­ვი­დან აი­რი­დოს პრობ­ლე­მე­ბი.

სო­ცი­ა­ლურ-პო­ლი­ტი­კუ­რი ცხოვ­რე­ბა მშვი­დო­ბი­ან მო­ლა­პა­რა­კე­ბებ­სა და გრძელ­ვა­დი­ან პრო­ექ­ტებს გვპირ­დე­ბა.

ახალ­გაც­ნო­ბი­ლებ­თან სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ, რად­გან ისი­ნი შე­საძ­ლოა აფე­რის­ტე­ბი და თაღ­ლი­თე­ბი გა­მოდ­გნენ. ბიზ­ნეს­ში მეტი პრაქ­ტი­კუ­ლო­ბა მო­გე­თხო­ვე­ბათ, ფული რომ არ და­კარ­გოთ და პო­ზი­ცი­ე­ბიც შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ. ეცა­დეთ, გარ­შე­მო მყოფ­თა მი­მართ მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნოთ სუ­ლი­ე­რე­ბა და სირ­ბი­ლე.

აუ­ცი­ლებ­ლად გა­მო­ნა­ხეთ დრო მე­გობ­რუ­ლი და რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბის­თვის, გარ­თო­ბის­თვის. ფრთხი­ლად იყა­ვით, არა­ვინ და­არ­ღვი­ოს უხე­შად თქვე­ნი პი­რა­დი სივ­რცე და სიმ­ყუდ­რო­ვე, როცა გან­მარ­ტო­ე­ბა მო­გინ­დე­ბათ. შან­სი მო­გე­ცე­მათ, იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის ყუ­რა­დღე­ბა მი­იქ­ცი­ოთ, ვინც გულ­წრფე­ლად მოგ­წონთ.

ნო­ემ­ბერ­ში ორი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი თა­რი­ღი გვე­ლო­დე­ბა:

20 ნო­ემ­ბრამ­დე (31 ოქ­ტომ­ბრი­დან) პლა­ნე­ტა მერ­კუ­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლია (უკან­მა­ვა­ლი). ამ პე­რი­ოდ­ში მო­ე­რი­დეთ ინ­ვეს­ტი­რე­ბას, შო­პინგს, მივ­ლი­ნე­ბას შორ მან­ძილ­ზე. აგ­რეთ­ვე, ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის, სწავ­ლის და­წყე­ბას, ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბას, პრო­ფე­სი­ი­სა და სამ­სა­ხუ­რის შეც­ვლას. ეს პე­რი­ო­დი და­უთ­მეთ თვი­თა­ნა­ლიზ­სა და იმ მოვ­ლე­ნე­ბის გა­ა­ნა­ლი­ზე­ბას, რაც თქვენ გარ­შე­მო ხდე­ბა. აგ­რეთ­ვე, და­ას­რუ­ლეთ უკვე და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი და პრო­ექ­ტე­ბი.

მე­ო­რე თა­რი­ღი გახ­ლავთ 11 ნო­ემ­ბე­რი. ამ დღეს, ორ­შა­ბათს ახალმთვა­რე­ო­ბა გვე­ლის. მო­ე­რი­დეთ ხალ­ხმრა­ვალ, ხმა­უ­რი­ან ად­გი­ლებს. მეტი დრო და­უთ­მეთ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას, შინ ჰარ­მო­ნი­ის შექ­მნას. მი­ნი­მუ­მამ­დე შე­ამ­ცი­რეთ კონ­ფლიქ­ტე­ბი.

ყუ­რა­დღე­ბას ითხოვს 20-25 ნო­ემ­ბრის პე­რი­ო­დი. გახ­სოვ­დეთ ან­და­ზა: "შვიდ­ჯერ გა­ზო­მე, ერთხელ გა­ჭე­რი". 25 ნო­ემ­ბერს ადა­მი­ა­ნებ­ში მო­ი­მა­ტებს აგ­რე­სია და უხე­შო­ბა. თუმ­ცა, 28 ნო­ემ­ბრი­დან სი­ტუ­ა­ცია დას­ტა­ბი­ლურ­დე­ბა და უკე­თე­სო­ბის­კენ შე­იც­ვლე­ბა.

ზო­გა­დი ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი პროგ­ნო­ზი ზო­დი­ა­ქის ნიშ­ნე­ბის­თვის

ვერ­ძი:

სტა­ბი­ლუ­რი და პრო­დუქ­ტი­უ­ლი თვე გე­ლით, მო­აგ­ვა­რეთ სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბი. სხვა­თა შო­რის, რთულ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებ­საც მარ­ტი­ვად გა­არ­თმევთ თავს, გან­სა­კუთ­რე­ბით 4-18 ნო­ემ­ბრის პე­რი­ოდ­ში. გავ­ლე­ნი­ა­ნი მფარ­ვე­ლი და­წი­ნა­უ­რე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ. ტრანსფორ­მა­ცი­ას ითხოვს კავ­ში­რე­ბი და ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა შე­ე­ჯა­ხოთ ტყუ­ილს, ღა­ლატს. გა­აქ­ტი­ურ­დნენ ფა­რუ­ლი მტრე­ბი. მშვი­დად და დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად და­ი­ცა­ვით თქვე­ნი პო­ზი­ცია. მეტი დრო გა­მო­ნა­ხეთ პი­რა­დი გეგ­მე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად, სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია პო­ზი­ტი­უ­რი ცვლი­ლე­ბა ოჯახ­ში. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ ახა­ლი ცოდ­ნის და­უფ­ლე­ბა. მო­ი­მა­ტებს თქვე­ნი რე­ი­ტინ­გი სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­ში. ახა­ლი რო­მა­ნი იქ­ნე­ბა ვნე­ბი­ა­ნი და და­უ­ვი­წყა­რი, ისე­თი რო­გორც თქვენ გიყ­ვართ, მაგ­რამ სამ­წუ­ხა­როდ, არა ხან­გრძლი­ვი. 25 ნო­ემ­ბრის შემ­დეგ სა­სი­ა­მოვ­ნო ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით - ახა­ლი პერ­სპექ­ტი­ვე­ბი­სა და აღ­მო­ჩე­ნის პე­რი­ო­დი.

8-12 აპ­რილს და­ბა­დე­ბულ ვერძთათ­ვის: ნო­ემ­ბრის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში მო­ე­რი­დეთ ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის და­წყე­ბას, გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის გა­ნა­წყე­ნე­ბას. ნუ და­უშ­ვებთ შეც­დო­მებს საქ­მე­ებ­სა და ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში.

ნო­ემ­ბრის კარ­გი დღე­ე­ბი: 4, 9, 13, 18, 22, 26.

ნო­ემ­ბრის ცუდი დღე­ე­ბი: 2, 6, 11, 16, 20, 24, 30.

კურო:

მშვი­დი, სტა­ბი­ლუ­რი თვე გე­ლით. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ შან­სე­ბი და სა­ინ­ტე­რე­სო შე­მო­თა­ვა­ზე­ბე­ბი. კა­რი­ე­რა­ში წინსვლის პერ­სპექ­ტი­ვაც გე­ლით. ზო­გი­ერ­თი იმი­ჯის შეც­ვლას გა­და­წყვეტს, ზოგი - პარტნი­ო­რის. შე­იძ­ლე­ბა აღად­გი­ნოთ გა­წყვე­ტი­ლი კავ­ში­რე­ბი. თა­ნა­მო­აზ­რებ­თან ერ­თად და­ას­რუ­ლოთ პრო­ექ­ტე­ბი. 20-25 ნო­ემ­ბრის შუ­ა­ლედ­ში არ შე­გა­ში­ნოთ დრო­ე­ბით­მა სირ­თუ­ლე­ებ­მა და შე­ფერ­ხე­ბე­ბა. გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს ცხელ გულ­ზე ნუ მი­ი­ღებთ. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი თვის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა მგზავ­რო­ბი­სას შეხ­ვდეთ თქვენს მო­მა­ვალ მე­ო­რე ნა­ხე­ვარს.

მა­ი­სის კუ­რო­ებს პარტნი­ო­რებ­თან და ოპო­ნენ­ტებ­თან დის­კუ­სი­ე­ბი ელით.

23-25 აპ­რი­ლის შუ­ა­ლედ­ში და­ბა­დე­ბულ კუ­რო­თათ­ვის: შე­იძ­ლე­ბა და­უბ­რუნ­დეთ მაის-ივ­ნი­სის თავ­გა­და­სავ­ლებს და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღოთ. მე­ტად გა­უფრ­თხილ­დით გულს, აკონ­ტრო­ლეთ არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვა, სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ აა­ლე­ბად ნივ­თი­ე­რე­ბებ­თან.

ნო­ემ­ბრის კარ­გი დღე­ე­ბი: 2, 7, 12, 17, 21, 25, 29.

ნო­ემ­ბრის ცუდი დღე­ე­ბი: 4, 10, 14, 19, 23, 27.

ტყუ­პი:

მარ­ტი­ვად გა­უმკლავ­დე­ბით რთულ და­ვა­ლე­ბებს და ავ­ტო­რი­ტეტ­საც აი­მაღ­ლებთ. რო­გორც წესი, ერ­თდრო­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე საქ­მეს­თან მო­გი­წევთ გამ­კლა­ვე­ბა. მო­ი­მა­ტებს ნერ­ვი­უ­ლო­ბა და გა­დაღ­ლი­ლო­ბა. მო­უგ­ვა­რე­ბელ­მა სა­კი­თხებ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­გირ­თუ­ლოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა პარტნი­ორ­თან. 5-16 ნო­ემ­ბრის პე­რი­ოდ­ში მაქ­სი­მა­ლუ­რად თავ­და­ჭე­რი­ლად და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დეთ. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა სა­ინ­ტე­რე­სო და პერ­სპექ­ტი­უ­ლი შე­მო­თა­ვა­ზე­ბე­ბი მი­ი­ღოთ, ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა შე­იც­ვა­ლოს პრო­ფე­სია, სამ­სა­ხუ­რი. ახალ მე­გობ­რებს გა­ი­ჩენთ. მო­ი­მა­ტებს სა­სიყ­ვა­რუ­ლო შეხ­ვედ­რე­ბი. თუ მო­ინ­დო­მებთ, შე­იძ­ლე­ბა რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რა ხან­გრძლივ რო­მან­ში გა­და­ზარ­დოთ. თვის ბო­ლოს მო­ე­რი­დეთ კონ­კუ­რენ­ტებ­თან აქ­ტი­ურ და­პი­რის­პი­რე­ბას.

14-21 ივ­ნისს და­ბა­დე­ბულ ტყუ­პთათ­ვის: არა­კომ­პე­ტენ­ტურ და არა­კე­თილ­სინ­დი­სი­ერ პარტნი­ო­რებ­თან მუ­შა­ო­ბი­სას მაქ­სი­მა­ლუ­რი თავ­შე­კა­ვე­ბა და დაკ­ვირ­ვე­ბა გმარ­თებთ.

ნო­ემ­ბრის კარ­გი დღე­ე­ბი: 5, 9, 13, 19, 22, 26.

ნო­ემ­ბრის ცუდი დღე­ე­ბი: 2, 7, 11, 17, 20, 24, 29.

კირჩხი­ბი:

ნო­ემ­ბერ­ში ენერ­გი­ით აღ­სავ­სე, ინი­ცი­ა­ტი­ვი­ა­ნი ხართ. სა­ი­მე­დო პარტნი­ო­რე­ბის დახ­მა­რე­ბით გეგ­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას შეძ­ლებთ. გან­სა­კუთ­რე­ბით კარ­გი პე­რი­ო­დი გე­ლით 5-16 ნო­ემ­ბრის შუ­ა­ლედ­ში. იმ­დე­ნად თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი ხართ სა­კუ­თარ ძა­ლებ­ში, რომ მთე­ბის გა­დად­გმა­საც კი არ შე­უ­შინ­დე­ბით. ზოგ შემ­თხვე­ვა­ში იმ­დე­ნა­და კარ­გად იმუ­შა­ვებთ, რომ "ერთი გას­რო­ლით ორ კურ­დღელს მოკ­ლავთ". ზო­გი­ერ­თი გა­რეგ­ნო­ბის, იმი­ჯის შეც­ვლას გა­და­წყვეტს. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. მო­ი­მა­ტებს რო­მან­ტი­კუ­ლო­ბა და თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის­კენ გა­გი­წევთ გული. იმ­დე­ნად დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად იმოქ­მე­დებთ, რომ კონ­კუ­რენ­ტებ­საც კი მო­კავ­ში­რე­ე­ბად აქ­ცევთ. უი­მე­დო სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან კი "მშრა­ლი" გა­მოხ­ვალთ. 16-24 ნო­ემ­ბრის პე­რი­ოდ­ში აქ­ტი­უ­რად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი. მი­ი­ღეთ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა კო­ლექ­ტი­ურ პრო­ექ­ტებ­ში. ივ­ლი­სის კირჩხი­ბე­ბის­თვის კარ­გი პე­რი­ო­დია ნო­ემ­ბრის პირ­ვე­ლი ორი დე­კა­და, ხოლო ივ­ნის­ში და­ბა­დე­ბუ­ლებს ფორ­ტუ­ნა ნო­ემ­ბრის ბო­ლოს გა­გი­ღი­მებთ.

ნო­ემ­ბრის კარ­გი დღე­ე­ბი: 2, 6, 12, 16, 21, 25, 29.

ნო­ემ­ბრის ცუდი დღე­ე­ბი: 4, 10, 14, 18, 23, 27.

ლომი:

თქვე­ნი გე­ნი­ა­ლუ­რო­ბის გა­მოვ­ლე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ. ახა­ლი იდე­ე­ბით სა­ჭი­რო ადა­მი­ა­ნებს და­ა­ინ­ტე­რე­სებთ. კარ­გად შეძ­ლებთ საქ­მე­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბას, აი­მაღ­ლებთ ავ­ტო­რი­ტეტს გარ­შე­მო მყო­ფებ­ში და ფი­ნან­სუ­რა­დაც მოძ­ლი­ერ­დე­ბით. ჰარ­მო­ნია და სტა­ბი­ლუ­რო­ბა და­ი­სად­გუ­რებს ოჯა­ხურ ცხოვ­რე­ბა­ში. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გა­რე­მოც­ვას­თან. გან­სა­კუთ­რე­ბით კარ­გი პე­რი­ო­დი და­გიდ­გე­ბათ 25 ნო­ემ­ბრის შემ­დეგ. გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით სო­ცი­ა­ლურ სფე­რო­ში, ცხოვ­რე­ბა ნა­თე­ლი ფე­რე­ბით გა­ფე­რად­დე­ბა.

25-28 ივ­ლისს და­ბა­დე­ბულ ლომ­თათ­ვის: მაქ­სი­მა­ლუ­რი სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ 24-27 ნო­ემ­ბრის შუ­ა­ლედ­ში. გა­უფრ­თხილ­დით ჯან­მრთე­ლო­ბას, აკონ­ტრო­ლეთ არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვა. ნუ მი­ი­ღებთ და­უ­ფიქ­რე­ბელ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს და გზებ­ზე ნუ შექ­მნით ავა­რი­ულ სი­ტუ­ა­ცი­ებს.

16-23 აგ­ვის­ტოს და­ბა­დე­ბულ ლომ­თათ­ვის: მო­ი­მა­ტებს წარ­მა­ტე­ბის შან­სე­ბი და თქვე­ნი მომ­ხიბ­ვლე­ლო­ბა, ად­ვი­ლად მი­იქ­ცევთ გარ­შე­მო მყოფ­თა ყუ­რა­დღე­ბას. კარ­გი პე­რი­ო­დია მოგ­ზა­უ­რო­ბის, პო­ლი­ტი­კუ­რი, პე­და­გო­გი­უ­რი და კულ­ტუ­რუ­ლი მოღ­ვა­წე­ო­ბის­თვის.

ნო­ემ­ბრის კარ­გი დღე­ე­ბი: 4, 10, 15, 19, 22, 28.

ნო­ემ­ბრის ცუდი დღე­ე­ბი: 1, 6, 12, 17, 20, 25, 30.

ქალ­წუ­ლი:

სა­ინ­ტე­რე­სო და და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი ნო­ემ­ბე­რი გე­ლით. იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის, თვით­რე­ა­ლი­ზა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ. ენერ­გი­უ­ლი, აქ­ტი­უ­რი ხართ, სურ­ვი­ლი გაქვთ მი­ი­ღოთ ახა­ლი ცოდ­ნა, გა­იც­ნოთ ახა­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი. საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა დაკ­ვირ­ვე­ბას მო­ი­თხოვს. შე­იძ­ლე­ბა გარ­თულ­დეს დო­კუ­მენ­ტებ­თან მუ­შა­ო­ბა. აი­მაღ­ლებთ ავ­ტო­რი­ტეტს, გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბის მი­ზე­ზი შე­იძ­ლე­ბა სა­სიყ­ვა­რუ­ლო და რო­მან­ტი­კუ­ლი გა­ტა­ცე­ბა გახ­დეს. თვის ბო­ლოს მეტი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ნა­თე­სა­ვებს, შვი­ლებს. ამა­ვე პე­რი­ოდ­ში ქალ­წუ­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბა გა­და­წყვეტს ბი­ნა­ში ინ­ტე­რი­ე­რის შეც­ვლას, უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის შე­ძე­ნას.

7-11 სექ­ტემ­ბერს და­ბა­დე­ბულ ქალ­წულ­თათ­ვის: მე­ტად გა­უფრ­თხილ­დით ნერ­ვებს, მო­ე­რი­დეთ ემო­ცი­ურ გა­დაღ­ლი­ლო­ბას.

16-22 სექ­ტემ­ბერს და­ბა­დე­ბულ ქალ­წულ­თათ­ვის: აკონ­ტრო­ლეთ სი­ა­მა­ყე და სი­ზარ­მა­ცე. ნუ იქ­ნე­ბით ზედ­მე­ტად კრი­ტი­კუ­ლი გა­რე­მოც­ვის მი­მართ.

ნო­ემ­ბრის კარ­გი დღე­ე­ბი: 2, 7, 11, 16, 20, 24, 29.

ნო­ემ­ბრის ცუდი დღე­ე­ბი: 5, 9, 13, 18, 22, 26.

სას­წო­რი:

გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა (შე­იძ­ლე­ბა შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო გა­მო­გიჩ­ნდეთ) და და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. სამ­სა­ხურ­ში მე­ტად უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ მო­ხერ­ხე­ბუ­ლო­ბა, მომ­ხიბ­ვლე­ლო­ბა. 25 ნო­ემ­ბრი­დან მო­უ­ლოდ­ნე­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით: შეხ­ვედ­რე­ბი, სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი მი­სა­მარ­თის შეც­ვლა, მგზავ­რო­ბა.

26-29 სექ­ტემ­ბრის შუ­ა­ლედ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი სას­წო­რე­ბის­თვის: თქვე­ნი იდე­ე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბას შეძ­ლებთ. ნო­ემ­ბერSი და­წყე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი მი­ნი­მუმ 7 წელი გაგ­რძელ­დე­ბა.

12-23 ოქ­ტომ­ბრის შუ­ა­ლედ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი სას­წო­რე­ბის­თვის: ნო­ემ­ბრის პირ­ვე­ლი სამი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში აქ­ტი­უ­რად მო­გი­წევთ მუ­შა­ო­ბა. მაგ­რამ თა­ნამ­დე­ბო­ბით ბო­რო­ტად არ ისარ­გებ­ლოთ და არც უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბას არ გა­და­ა­ჭარ­ბოთ. ნურც დას­ვე­ნე­ბას და­ი­ვი­წყებთ.

ნო­ემ­ბრის კარ­გი დღე­ე­ბი: 4, 10, 15, 19, 23, 28.

ნო­ემ­ბრის ცუდი დღე­ე­ბი: 1, 6, 12, 17, 21, 25, 29.

მო­რი­ე­ლი:

წლის ყვე­ლა­ზე იღ­ბლი­ა­ნი თვე და­გიდ­გათ. სუ­ლი­ე­რად და ფი­ზი­კუ­რად მოძ­ლი­ერ­დე­ბით. მარ­ტი­ვად შეძ­ლებთ წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვას და ხში­რად გა­მო­ნა­ხავთ თბილ სი­ტყვებს გარ­შე­მო მყო­ფებ­ზე ზე­მოქ­მე­დე­ბის მო­სახ­დე­ნად. გავ­ლე­ნი­ა­ნი ახ­ლობ­ლე­ბის დახ­მა­რე­ბით, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­საც შეძ­ლებთ და კა­რი­ე­რულ წინსვლა­საც. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ანა­ლი­ტი­კო­სი­სა და ფსი­ქო­ლო­გის თვი­სე­ბე­ბი. აგ­რეთ­ვე ტაქ­ტი­კუ­რო­ბა და დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბა. ახ­ლობ­ლებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას ხში­რად გმარ­თებთ თავ­შე­კა­ვე­ბა. მო­უთ­მენ­ლო­ბამ და ემო­ცი­უ­რო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა გა­უ­გებ­რო­ბე­ბი წარ­მოშ­ვას. 25 ნო­ემ­ბრი­დან მე­ტად უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ, ზო­გი­ერთს ახალ სამ­სა­ხურ­ში ელის გა­დას­ვლა. თუმ­ცა, ნუ გა­ა­ფორ­მებთ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბებს, პარტნი­ო­რულ შე­თან­ხმე­ბებს. ნო­ემ­ბრის ბო­ლოს მაქ­სი­მა­ლუ­რად აკონ­ტრო­ლეთ სი­ტყვე­ბი და ქმე­დე­ბე­ბი. კონ­ფლიქ­ტე­ბის, უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბის ალ­ბა­თო­ბა იმა­ტებს.

გახ­სოვ­დეთ, რომ თქვე­ნი და­ბა­დე­ბის დღი­დან მომ­დევ­ნო 12 დღე წე­ლი­წა­დის 12 თვეს შე­ე­სა­ბა­მე­ბა. აკე­თეთ ის საქ­მე და გვერ­დით გყავ­დეთ ის ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც მთე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­გა­ბედ­ნი­ე­რებთ. 22-30 ნო­ემ­ბერს მო­ე­რი­დეთ სპონ­ტა­ნურ, და­უ­ფიქ­რე­ბელ ქმე­დე­ბებს.

ნო­ემ­ბრის კარ­გი დღე­ე­ბი: 2, 7, 11, 16, 20, 24, 30.

ნო­ემ­ბრის ცუდი დღე­ე­ბი: 5, 9, 13, 18, 22, 26.

მშვილ­დო­სა­ნი:

მო­ე­რი­დეთ ავან­ტი­უ­რას, სა­რის­კო ქმე­დე­ბებს. ნო­ემ­ბე­რი შე­იძ­ლე­ბა თქვენ­თვის იმედ­გაც­რუ­ე­ბის თვედ იქ­ცეს. უმ­ჯო­ბე­სია, სად­მე შორს გა­ემ­გზავ­როთ და პა­სი­უ­რად და­ის­ვე­ნოთ. 25 ნო­ემ­ბრამ­დე და­ას­რუ­ლეთ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი. უფ­როს­თან ერ­თად გა­ნი­ხი­ლეთ სა­ჭირ­ბო­რო­ტო სა­კი­თხე­ბი. ზო­გი­ერთს და­წი­ნა­უ­რე­ბა, ახალ სამ­სა­ხურ­ში გა­დას­ვლა, სარ­ფი­ა­ნი პრო­ექ­ტე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა ელის, შე­იძ­ლე­ბა ხელ­ფა­სი მო­გე­მა­ტოთ ან ფული ლა­ტა­რი­ა­ში მო­ი­გოთ. მაქ­სი­მა­ლუ­რი სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ დო­კუ­მენ­ტე­ბის გა­ფორ­მე­ბი­სას, გათ­ვლებ­ში, გაფრ­თხილ­დით, თქვე­ნი კონ­ფი­დენ­ცი­ა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცია (მა­გა­ლი­თად, ბან­კის ბა­რა­თის კოდი) სხვის ხელ­ში არ მოხ­ვდეს.

თვის პირ­ველ კვი­რა­ში ნო­ემ­ბრის მშვილ­დოს­ნე­ბი პი­რა­დი ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას, გარ­თო­ბას და დას­ვე­ნე­ბას შეძ­ლე­ბენ.

7-9 დე­კემ­ბერს და­ბა­დე­ბუ­ლი მშვილ­დოს­ნე­ბის­თვის: მო­ეშ­ვით ღრუბ­ლებ­ში ფრე­ნას, და­ეშ­ვით მი­წა­ზე და აკე­თეთ საქ­მე. მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ე­რი­დეთ ფი­ნან­სურ სპე­კუ­ლა­ცი­ებს, არ მი­ი­ღოთ მათ­რო­ბე­ლა და ალ­კოჰო­ლუ­რი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი.

15-21 დე­კემ­ბერს და­ბა­დე­ბუ­ლი მშვილ­დოს­ნე­ბის­თვის: მხო­ლოდ სა­კუ­თა­რი შრო­მით შეძ­ლებთ კე­თილ­დღე­ო­ბის მო­პო­ვე­ბას. მო­ი­მა­ტებს ოპ­ტი­მიზ­მი და მუხლჩა­უხ­რე­ლად შრო­მას შეძ­ლებთ.

ნო­ემ­ბრის კარ­გი დღე­ე­ბი: 5, 9, 14, 19, 23, 27.

ნო­ემ­ბრის ცუდი დღე­ე­ბი: 2, 7, 12, 16, 21, 25, 29.

თხის რქა:

ნო­ემ­ბერ­ში შან­სი მო­გე­ცე­მათ მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნოთ თქვე­ნი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი. ეს ეხე­ბა პუბ­ლი­ცისტ, მწე­რალ, მხატ­ვარ, ბიზ­ნეს­მენ და ნო­ვა­ტორ ნიშ­ნებს. მო­აგ­ვა­რებთ საქ­მე­ებს, და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. გახ­დე­ბით აქ­ტუ­ა­ლუ­რი და იდე­ე­ბის (წარ­სულ­ში და­გეგ­მი­ლებ­საც) გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­საც შეძ­ლებთ. კარ­გად მო­ირ­გებთ შუ­ა­მავ­ლის, დამ­ხმა­რის რო­ლებს. მიხ­ვდე­ბით, რომ თქვე­ნი დრო მო­ვი­და, უნდა გა­ი­ღი­მოთ და აქ­ტი­უ­რად შე­უდ­გეთ მუ­შა­ო­ბას. ზო­გი­ერთს და­წი­ნა­უ­რე­ბა, სარ­ფი­ა­ნი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბა ელის. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ სპონ­სო­რე­ბი­სა და პარტნი­ო­რე­ბის მო­ძი­ე­ბა, რე­ფორ­მა­ცია. ეს უკა­ნას­კნე­ლი რო­გორც სამ­სა­ხურ­ში, ისე ოჯა­ხურ და პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში. თუმ­ცა, ასე მშვი­დად ყვე­ლა­ფე­რი არ ჩა­ივ­ლის, და­ქორ­წი­ნე­ბულ თხის რქებ­ში ემო­ცი­ურ ფონ­ზე მო­ი­მა­ტებს წყე­ნა, ურ­თი­ერ­თდა­და­ნა­შა­უ­ლე­ბა.

8-12 იან­ვარს და­ბა­დე­ბუ­ლი თხის რქე­ბის­თვის: მო­ე­რი­დეთ ფი­ზი­კურ და ნერ­ვულ გა­დაღ­ლი­ლო­ბას. გა­უფრ­თხილ­დით თავს, გულს, ხერ­ხე­მალს. შე­საძ­ლოა, შე­ზღუ­დუ­ლი იყოთ ფი­ნან­სებ­ში, მე­გობ­რებ­მა არ გა­მო­გი­წო­დონ დახ­მა­რე­ბის ხელი. თქვე­ნი მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლი გახ­დეს ზო­გა­დი სა­ორ­გა­ნი­ზა­ციო სა­კი­თხი.

ნო­ემ­ბრის კარ­გი დღე­ე­ბი: 2, 6, 11, 17, 21, 24, 30.

ნო­ემ­ბრის ცუდი დღე­ე­ბი: 4, 9, 15, 19, 23, 28.

მერ­წყუ­ლი:

მაქ­სი­მა­ლუ­რი მოთ­მი­ნე­ბით უნდა აღი­ჭურ­ვოთ, უამ­რა­ვი გა­მოც­და და პრობ­ლე­მა გექ­ნე­ბათ მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლი. მხო­ლოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვან საქ­მე­ებ­ზე უნდა მო­ახ­დი­ნოთ კონ­ცენ­ტრა­ცია. მო­ი­მა­ტებს უხა­სი­ა­თო­ბა და გა­დაღ­ლი­ლო­ბა. ნო­ემ­ბრის მე­ო­რე დე­კა­დი­დან შე­უ­დე­ქით ფი­ნან­სუ­რი და საქ­მი­ა­ნი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. კარ­გი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა კო­ლე­გებ­თან და უფ­როს­თან საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას გა­გი­ად­ვი­ლებთ. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი აქ­ტი­უ­რო­ბა გმარ­თებთ 5-16 ნო­ემ­ბრის პე­რი­ოდ­ში, მი­აღ­წევთ მი­ზანს, რო­მე­ლიც წლის და­სა­წყის­ში და­ი­სა­ხეთ. მო­ე­რი­დეთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნას, ისი­ნი შე­იძ­ლე­ბა დე­ფექ­ტი­ა­ნი აღ­მოჩ­ნდეს. 25 ნო­ემ­ბრი­დან რა­დი­კა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით. შე­იძ­ლე­ბა შე­იც­ვა­ლოთ სამ­სა­ხუ­რი, კო­ლექ­ტი­ვი ან სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი. და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა - მე­გობ­რებ­თან, კო­ლე­გებ­თან, გა­გი­ტა­ცოთ ახალ­მა იდე­ებ­მა. ზო­გი­ერთს მო­უ­ლოდ­ნე­ლი შეხ­ვედ­რა ელის ყო­ფილ­თან პარტნი­ორ­თან. ამ ფაქ­ტმა შე­იძ­ლე­ბა კარ­დი­ნა­ლუ­რად შეც­ვა­ლოს თქვე­ნი მო­მა­ვა­ლი.

22-26 ნო­ემ­ბერს და­ბა­დე­ბულ მერ­წყულ­თათ­ვის: შე­იძ­ლე­ბა შე­გეც­ვა­ლოთ გეგ­მა, გამ­წვავ­დეს კონ­ფლიქ­ტე­ბი, მო­გი­წი­ოთ სა­კუ­თა­რი პრინ­ცი­პე­ბის დაც­ვამ.

იან­ვა­რის ბო­ლოს და­ბა­დე­ბულ მერ­წყუ­ლებს ნო­ემ­ბრის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბა და დას­ვე­ნე­ბა ელით. აგ­რეთ­ვე, სარ­ფი­ა­ნი ფი­ნან­სუ­რი გა­რი­გე­ბა.

ნო­ემ­ბრის კარ­გი დღე­ე­ბი: 5, 10, 14, 18, 22, 27.

ნო­ემ­ბრის ცუდი დღე­ე­ბი: 1, 7, 12, 16, 20, 25, 29.

თევ­ზე­ბი:

თევ­ზე­ბის უმე­ტე­სო­ბის­თვის ნო­ემ­ბე­რი წლის სა­უ­კე­თე­სო თვე იქ­ნე­ბა. მთა­ვა­რია, შეძ­ლოთ დი­ნე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ცურ­ვა და სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ზე მორ­გე­ბა. კარ­გი თვეა ჯან­მრთე­ლო­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად, სუ­ლი­ე­რი წო­ნას­წო­რო­ბის და­სა­ცა­ვად, მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სა და შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბის მი­სა­ღე­ბად. ზო­გი­ერ­თი მიხ­ვდე­ბა, რომ დროა, მი­ი­ღოს და­მა­ტე­ბი­თი ცოდ­ნა, გა­ნათ­ლე­ბა. ნო­ემ­ბრის პირ­ველ და მე­ო­რე დე­კა­და­ში სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ გეგ­მე­ბი, აი­წი­ოთ ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ სა­ფე­ხურ­ზე. ზო­გი­ერ­თე­ბი წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წევთ მო­დის, ხე­ლოვ­ნე­ბი­სა და გა­მომ­გო­ნებ­ლო­ბის სფე­რო­ებ­ში. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა მუ­შა­ო­ბა და­ი­წყონ/გა­აგ­რძე­ლონ სა­ზღვარ­გა­რეთ. 25 ნო­ემ­ბრის შემ­დეგ შე­გიძ­ლი­ათ გა­ა­ფორ­მოთ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი, შე­იც­ვა­ლოთ სფე­რო, გა­რე­მო. ამა­ვე პე­რი­ოდ­ში მარ­ტო­ხე­ლე­ბი შე­იძ­ლე­ბა სა­ბე­დოს შეხ­ვდეთ. თე­ბერ­ვლის თევ­ზებს მე­გობ­რე­ბის დახ­მა­რე­ბის იმე­დი უნდა ჰქონ­დეთ. შე­იძ­ლე­ბა თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბის ჯგუფ­ში გა­წევ­რი­ან­დნენ.

4-7 მარტს და­ბა­დე­ბუ­ლი თევ­ზე­ბის­თვის: და­ი­ცა­ვით მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის დო­ზი­რე­ბა. გან­სა­კუთ­რე­ბით, ალ­კოჰო­ლის შემ­ცველ პრე­პა­რა­ტებ­ში. ნე­ბის­მი­ერ სფე­რო­ში მო­ე­რი­დეთ ფა­ნა­ტიზ­მის გა­მოვ­ლე­ნას.

10-14 მარტს და­ბა­დე­ბუ­ლი თევ­ზე­ბის­თვის: მო­ე­რი­დეთ ილუ­ზი­ებ­ში ცხოვ­რე­ბას, არ მო­ი­ტყუ­ით სა­კუ­თა­რი თავი. მაქ­სი­მა­ლუ­რი სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ ჰა­ლუ­ცი­ნა­ცი­ურ პრე­პა­რა­ტებ­თან, ჰიპ­ნოზ­თან, სპი­რი­ტიზ­მთან.

ნო­ემ­ბრის კარ­გი დღე­ე­ბი: 2, 6, 11, 17, 21, 25, 30.

ნო­ემ­ბრის ცუდი დღე­ე­ბი: 4, 9, 15, 23, 28.

წყარო:ambebi.ge


თეგები


რეკომენდირებულია თქვენთვის

ყველა

აღმოაჩინეთ მეტი Tia-დან

ყველა