თეგებით ძიება

ხათუნა ნოელი: რა გავლენას მოახდენს თქვენს ცხოვრებაზე მზისა და იუპიტერის განლაგება 24 მარტამდე?

ას­ტრო­ლო­გი ხა­თუ­ნა ნო­ე­ლი მომ­დევ­ნო სამი კვი­რის ას­ტრო­ლო­გი­ურ ას­პექ­ტებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით წერს. "ფე­ის­ბუქ-პოსტს" უც­ვლე­ლად გთა­ვა­ზობთ:

"ამ კვი­რა­ში ნელ-ნელა ძა­ლას იკ­რებს მზის კვად­რა­ტი იუ­პი­ტერ­თან, რო­მე­ლიც მთე­ლი სამი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში იმუ­შა­ვებს. ეს ას­პექ­ტი შე­ლა­ხუ­ლი თავ­მოყ­ვა­რე­ო­ბის სა­კი­თხებს მკვეთ­რად და­ა­ყე­ნებს დღის წეს­რიგ­ში, საქ­მე იმა­შია, რომ ამ ას­პექ­ტის დროს ადა­მი­ა­ნე­ბის თვით­შე­ფა­სე­ბა და ამ­ბი­ცი­ე­ბი მა­ტუ­ლობს, არა­და სა­ა­მი­სო სა­ფუძ­ვე­ლი მო­ცე­მულ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში რე­ა­ლუ­რად არ არ­სე­ბობს ხოლ­მე. შე­დე­გად ადა­მი­ა­ნი აწყდე­ბა წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბებს, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მხრი­დან უყუ­რა­დღე­ბო­ბას, ასე ვთქვათ, და­ხუ­რულ კა­რებს. საქ­მე­ე­ბის არას­წო­რად და­გეგ­მვამ, მო­წი­ნა­აღ­მდე­გის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი­სა და რის­კე­ბის გა­უთ­ვა­ლის­წი­ნებ­ლო­ბამ შე­საძ­ლოა პრობ­ლე­მე­ბი მო­ი­ტა­ნოს. გა­სან­სა­კუთ­რე­ბით მო­სა­რი­დე­ბე­ლია ამ პე­რი­ოდ­ში უფ­რო­სო­ბას­თან და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას­თან და­პი­რის­პი­რე­ბა­ში შეს­ვლა.

ამი­ტომ ალ­ბათ სჯობს ძა­ლი­ან კარ­გად გა­ვა­ა­ნა­ლი­ზოთ ჩვე­ნი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი და ისე გა­დავ­დგათ შე­სა­ბა­მი­სი ნა­ბი­ჯე­ბი.

შე­გახ­სე­ნებთ - ას­პექ­ტი ძა­ლა­ში იქ­ნე­ბა 24 მარ­ტის ჩათ­ვლით, თუმ­ცა მხო­ლოდ და­ძა­ბუ­ლი მო­მენ­ტე­ბი რო­დის გვექ­ნე­ბა ამ კვი­რის მან­ძილ­ზე, ასე­ვე აქ­ტი­უ­რად იმუ­შა­ვე­ბენ ჰარ­მო­ნი­უ­ლი ას­პექ­ტე­ბიც. კონ­კრე­ტუ­ლად
კი - მზის სექ­სტი­ლე­ბი სა­ტურნ­თან და პლუ­ტონ­თან და მარსთან. მათი წყა­ლო­ბით ენერ­გია მო­ჭარ­ბე­ბუ­ლია, ფი­ზი­კუ­რი შრო­მა და სხე­უ­ლი­სათ­ვის მაქ­სი­მა­ლუ­რი დატ­ვირ­თვა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია და სა­ჭი­რო.

ბევ­რი ია­რეთ ფე­ხით, ივარ­ჯი­შეთ, და­ა­ლა­გეთ სახ­ლი, მი­ხე­დეთ სხვენს ან სა­კუჭ­ნა­ო­ებს, გა­რა­ჟებს, სა­დაც ძვე­ლი, უსარ­გებ­ლო ნივ­თე­ბი გაქვთ გადსარ­ჩევ-გა­და­საყ­რე­ლი.

თუმ­ცა, ეს დრო არამ­ხო­ლოდ ნივ­თე­ბის - უსარ­გებ­ლო, დრო­მოჭ­მუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­სა­წყვე­ტა­დაც ხელ­საყ­რე­ლია. შე­გიძ­ლი­ათ ასე­ვე შეც­ვა­ლოთ თქვე­ნი მიდ­გო­მე­ბი, და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი საგ­ნებ­თან, ჩვე­ვებ­თან - გა­დაგ­დოთ სი­გა­რე­ტი, ან სხვა რამ მავ­ნე ჩვე­ვა. კარ­გი დღეა ასე­ვე ახა­ლი წა­მო­წყე­ბე­ბი­სათ­ვი­საც, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი/სა­პა­სუ­ხის­მგებ­ლო ვი­ზი­ტე­ბის­თვი­საც. წარ­მა­ტე­ბუ­ლი დღეა ისე­თი ფი­ნან­სუ­რი თე­მე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად, რო­გო­რი­ცაა სა­ბა­ჟო, სა­გა­და­სა­ხა­დო ან სა­და­ზღვე­ვო სა­კი­თხე­ბი. აგ­რეთ­ვე სა­ერ­თო პარტნი­ო­რუ­ლი ფი­ნან­სე­ბის ჩა­დე­ბა - გა­ნა­წი­ლე­ბის, მემ­კვიდ­რე­ო­ბი­სა და ალი­მენ­ტის სა­კი­თხე­ბის­თვი­საც, ოღონ­დე ერთი პი­რო­ბით ძვე­ლი მიდ­გო­მე­ბი უნდა შეც­ვა­ლოთ და ახ­ლე­ბუ­რად იმოქ­მე­დოთ".
წყარო: astrologi.ambebi.ge


თეგები


რეკომენდირებულია თქვენთვის

ყველა

აღმოაჩინეთ მეტი Tia-დან

ყველა