X
TIA.GE - ინტერნეტ ტელევიზია (GOGAGGG)
ხუთი ნაბიჯი სულიერი ჰარმონიის მისაღწევად
 • ხუთი ნაბიჯი სულიერი ჰარმონიის მისაღწევად

  ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ანს სურს, იყოს ბედ­ნი­ე­რი და წარ­მა­ტე­ბუ­ლი. თუმ­ცა, ხში­რად ცხოვ­რე­ბა იმ­დე­ნად რთულ გა­მოც­დებს გვი­წყობს, რომ გვი­ჭირს გან­ვსა­ზღვროთ პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი და სა­კუ­თარ ქმე­დე­ბებ­ში გარ­კვე­ვაც გვიძ­ნელ­დე­ბა. არა­და, ძა­ლი­ან მარ­ტი­ვია იცხოვ­რო სამ­ყა­როს კა­ნო­ნებ­თან ჰარ­მო­ნი­ა­ში, ამით კი სა­კუ­თარ თავს და გარ­შე­მო მყო­ფებ­საც მი­ა­ნი­ჭო ბედ­ნი­ე­რე­ბა.

  ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ სა­ა­მი­სოდ ხუთი ოქ­როს წე­სის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბაა სა­ჭი­რო. ხუთი მთა­ვა­რი პლა­ნე­ტა და მათი ფუნ­ქცი­ე­ბის სწო­რად "ჩარ­თვა" და­გეხ­მა­რე­ბათ იმა­ში, რომ სულ მალე თქვე­ნი ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბა უფრო პო­ზი­ტი­უ­რი და ბედ­ნი­ე­რი გა­ხა­დოთ.


  1. ის­წავ­ლეთ მად­ლო­ბის თქმა - გა­მო­ამ­ჟღავ­ნეთ მად­ლი­ე­რე­ბა (იუ­პი­ტე­რის ფუნ­ქცია)

  უნარს, იყო მად­ლო­ბე­ლი ფსი­ქო­ლო­გე­ბი და ეზო­თე­რი­კო­სე­ბი ბედ­ნი­ე­რე­ბის უმ­თავ­რეს გა­სა­ღებს უწო­დე­ბენ. სა­ი­მი­სოდ რომ ყო­ვე­ლი დღე მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­მო­ი­ყე­ნოთ და პა­ტარ-პა­ტა­რა წვრილ­მა­ნე­ბით იყოთ ბედ­ნი­ე­რი, სა­ჭი­როა აწარ­მო­ოთ დღი­უ­რი ან უბის წიგ­ნა­კი მა­ინც, სა­დაც კონ­კრე­ტულ მო­მენ­ტებს მო­ი­ნიშ­ნავთ. დღის ბო­ლოს კი არ და­გა­ვი­წყდეთ სამ­ყა­როს მად­ლი­ე­რი იყოთ ამ მო­მენ­ტე­ბის­თვის. იმი­ტომ რომ ზუს­ტად მცი­რედ­შია ბედ­ნი­ე­რე­ბა.

  2. მარ­თეთ ნე­გა­ტი­უ­რი ფიქ­რე­ბი (მერ­კუ­რის ფუნ­ქცია)

  თა­ვის წიგნ­ში "ბედ­ნი­ე­რე­ბის ჰი­პო­თე­ზა" ჯონ ჰა­ი­ტი ადა­მი­ა­ნის ცნო­ბი­ე­რე­ბას და ნე­გა­ტი­ურ ფიქ­რებ­თან ბრძო­ლის პრო­ცესს, ადა­რებს სპი­ლო­ზე ამ­ხედ­რე­ბულ მხე­დარს. ერთი შე­ხედ­ვით სპი­ლო ბევ­რად დიდი და სა­ში­ში ჩანს, თუმ­ცა ნუ დაგ­ვა­ვი­წყე­ბა, რომ ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც მის ზურ­გზეა მოქ­ცე­უ­ლი, მარ­თავს ამ ცხო­ვე­ლის ქმე­დე­ბებს. ასე რომ, მარ­თეთ თქვე­ნი აგ­რე­სია და ში­შე­ბი, ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ მათი მო­ცუ­ლო­ბის და სიღ­რმის. სა­და­ვე­ე­ბი ხომ თქვენს ხელ­თაა.

  3. ფულ­თან ჯან­სა­ღი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ჩა­მო­ი­ყა­ლი­ბეთ (ვე­ნე­რას ფუნ­ქცია)

  დამ­ტკი­ცე­ბუ­ლი ფაქ­ტია, რომ ბედ­ნი­ე­რე­ბა ფულს არ მო­აქვს, მაგ­რამ არც უფუ­ლო­ბაა უბე­დუ­რე­ბის მი­ზე­ზი. ეზო­თე­რი­კო­სე­ბი გირ­ჩე­ვენ, ფული გო­ნივ­რუ­ლად გა­და­ა­ნა­წი­ლოთ სა­ი­მი­სოდ, რომ არ და­ირ­ღვეს სამ­ყა­როს ჰარ­მო­ნი­ის კა­ნო­ნი. გა­მო­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი შე­მო­სავ­ლის 10% ყო­ველ­თვის გა­და­დეთ, და­ი­სა­ხეთ მიზ­ნად, რომ სა­კუ­თა­რი ფი­ნან­სუ­რი ცხოვ­რე­ბის მთა­ვა­რი მე­ნე­ჯე­რი თა­ვად იყოთ. ხარ­ჯეთ ფული ემო­ცი­ებ­ზე (მოგ­ზა­უ­რო­ბა, მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გარ­თო­ბა), სწავ­ლა­სა და საყ­ვა­რელ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე. იპო­ვეთ სა­ინ­ტე­რე­სო ჰობი. ასე არა­სო­დეს გახ­დე­ბით ფულ­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლი და მისი ქონა-არ­ქო­ნის შემ­თხვე­ვა­ში ხა­სი­ა­თი არა­სო­დეს გა­გი­ფუჭ­დე­ბათ.

  4. აპა­ტი­ეთ ჯერ სა­კუ­თარ თავს, შემ­დეგ სხვებს (პლუ­ტო­ნის ფუნ­ქცია)

  ში­ნა­გა­ნი ტრანსფორ­მა­ცი­ის ძა­ლას გა­ნუ­სა­ზღვრე­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის მო­ტა­ნა შე­უძ­ლია ადა­მი­ა­ნის­თვის. ბევ­რი ჩვენ­გა­ნი აგ­რო­ვებს წყე­ნას და აგ­რე­სი­ას გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის მი­მართ. რაც ში­ნა­გან დეგ­რა­და­ცი­ას იწ­ვევს. ცვლი­ლე­ბე­ბი იწყე­ბა შიგ­ნით, ჩვენ­ში. ამი­ტომ პირ­ველ რიგ­ში აპა­ტი­ეთ ... არა სხვებს, არა­მედ სა­კუ­თარ თავს ის ფაქ­ტი, რომ ზო­გა­დად მსგავ­სი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი და­უშ­ვით. ნათ­ქვა­მია "ერთ დღე­ში ვერ შეც­ვლით ცხოვ­რე­ბას, თუმ­ცა შე­საძ­ლე­ბე­ლია შეც­ვა­ლოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა თა­ვად ამ ცხოვ­რე­ბის მი­მართ. რაც სა­მუ­და­მოდ შეც­ვლის თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბის დი­ნე­ბას".

  5. ჯან­მრთე­ლო­ბა თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბის პრი­ო­რი­ტე­ტად აქ­ცი­ეთ (მარ­სის ფუნ­ქცია)

  მარ­სი ენერ­გი­ის წყა­როა, თუმ­ცა იგი ასე­ვე უწყობს ხელს ადა­მი­ან­ში აგ­რე­სი­ის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბას. ამი­ტომ სა­ი­მი­სოდ რომ თქვე­ნი თქვე­ნი ორ­გა­ნიზ­მი სწო­რად მუ­შა­ობ­დეს, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ელე­მენ­ტა­რუ­ლი რე­ჟი­მის დაც­ვა კვე­ბის, ძი­ლი­სა და ემო­ცი­უ­რი ბა­ლან­სის კუ­თხით. და­ი­წყეთ ძი­ლის რე­ჟი­მის მო­წეს­რი­გე­ბით. თა­ვად და­ი­ნა­ხავთ, რომ როცა გა­მო­ძი­ნე­ბა­სა და ორ­გა­ნიზ­მის შე­სა­ბა­მის ბი­ო­რიტმზე გა­და­წყო­ბას მი­ეჩ­ვე­ვით (რაც დღე-ღა­მე­ში რვა­სა­ა­თი­ან ძილს გუ­ლის­ხმობს), თქვე­ნი თვით­შეგ­ნე­ბა და ენერ­გო­პო­ტენ­ცი­ა­ლი ერ­თი­ო­რად გა­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა.


  წყარო:astrologi.ambebi.ge
  236 ნახვა
  loading...