თეგებით ძიება

რომელ თვეში იბადებიან ყველაზე ჭკვიანი ბავშვები?

კვლე­ვა ფლო­რი­დის, ტო­რონ­ტო­სა და ილი­ნო­ი­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მკვლე­ვა­რებ­მა ჩა­ა­ტა­რეს. მას­ში 1500-მდე სტუ­დენ­ტი იყო ჩარ­თუ­ლი. მკვლე­ვა­რებ­მა სა­სი­ხა­რუ­ლო დას­კვნა მი­ი­ღეს სექ­ტემ­ბერ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის.

დას­კვნა­ში აღ­ნიშ­ნუ­ლია, რომ გე­ნი­ო­სი ყვე­ლა თვეს ჰყავს, თუმ­ცა ყვე­ლა­ზე დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ჭკვი­ა­ნი და წარ­მა­ტე­ბის­კენ მიდ­რე­კი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი სექ­ტემ­ბერ­ში იბა­დე­ბი­ან.

კვლე­ვის თა­ნახ­მად ძა­ლი­ან მცი­რეა იმის შან­სი, რომ სექ­ტემ­ბერ­ში და­ბა­დე­ბულ­მა ადა­მი­ან­მა ცხოვ­რე­ბა არას­წო­რი გზით წარ­მარ­თოს. ამ პე­რი­ოდ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან უფრო თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლე­ბი და მო­ტი­ვი­რე­ბუ­ლე­ბი, მი­ზან­სწრა­ფუ­ლე­ბი.

ისი­ნი თავ­და­პირ­ვე­ლად სკო­ლა­ში ავ­ლე­ნენ თა­ვი­ანთ უნი­კა­ლურ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს, არი­ან ჭკვი­ა­ნე­ბი, ნი­ჭი­ე­რე­ბი და ცოდ­ნის მი­ღე­ბის­კენ ის­წრაფ­ვი­ან. როცა ზრდას­რულ ასაკს აღ­წე­ვენ, იდე­ა­ლურ ლი­დე­რე­ბად ყა­ლიბ­დე­ბი­ან.

კვლე­ვის მი­ხედ­ვით, ბიზ­ნე­სის წარ­მარ­თვის თვალ­საზ­რი­სით, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან მარტსა და აპ­რილ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი. მათ აქვთ პრაქ­ტი­კუ­ლი აზ­როვ­ნე­ბის უნა­რი და შე­უძ­ლი­ათ მარ­ტი­ვი და მაქ­სი­მა­ლუ­რად მომ­გე­ბი­ა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი მი­ი­ღონ.

მკვლე­ვა­რე­ბი გან­მარ­ტა­ვენ, რომ ივ­ნის­სა და ივ­ლის­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სო­ცი­ა­ლუ­რი სტა­ტუ­სი და მა­ღა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბა. ისი­ნი ყვე­ლა­ფერს აკე­თე­ბენ ხელ­მძღვა­ნელ პო­ზი­ცი­ა­ზე და­ნიშ­ვნის მიზ­ნით, თუმ­ცა არ არი­ან პრაგ­მა­ტუ­ლე­ბი, უფრო მე­ტად თე­ო­რი­უ­ლი ცოდ­ნა აქვთ და მისი გა­მო­ყე­ნე­ბა პრაქ­ტი­კა­ში უჭირთ.

07:56 / 24-12-2018

რომელ თვეში იბადებიან გენიოსები?!

კვლე­ვა ფლო­რი­დის, ტო­რონ­ტო­სა და ილი­ნო­ი­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მკვლე­ვა­რებ­მა ჩა­ა­ტა­რეს. მას­ში 1500-მდე სტუ­დენ­ტი იყო ჩარ­თუ­ლი. მკვლე­ვა­რებ­მა სა­სი­ხა­რუ­ლო დას­კვნა მი­ი­ღეს სექ­ტემ­ბერ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის.

დას­კვნა­ში აღ­ნიშ­ნუ­ლია, რომ გე­ნი­ო­სი ყვე­ლა თვეს ჰყავს, თუმ­ცა ყვე­ლა­ზე დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ჭკვი­ა­ნი და წარ­მა­ტე­ბის­კენ მიდ­რე­კი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი სექ­ტემ­ბერ­ში იბა­დე­ბი­ან.

კვლე­ვის თა­ნახ­მად ძა­ლი­ან მცი­რეა იმის შან­სი, რომ სექ­ტემ­ბერ­ში და­ბა­დე­ბულ­მა ადა­მი­ან­მა ცხოვ­რე­ბა არას­წო­რი გზით წარ­მარ­თოს. ამ პე­რი­ოდ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან უფრო თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლე­ბი და მო­ტი­ვი­რე­ბუ­ლე­ბი, მი­ზან­სწრა­ფუ­ლე­ბი.

Astrologia

ისი­ნი თავ­და­პირ­ვე­ლად სკო­ლა­ში ავ­ლე­ნენ თა­ვი­ანთ უნი­კა­ლურ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს, არი­ან ჭკვი­ა­ნე­ბი, ნი­ჭი­ე­რე­ბი და ცოდ­ნის მი­ღე­ბის­კენ ის­წრაფ­ვი­ან. როცა ზრდას­რულ ასაკს აღ­წე­ვენ, იდე­ა­ლურ ლი­დე­რე­ბად ყა­ლიბ­დე­ბი­ან.

კვლე­ვის მი­ხედ­ვით, ბიზ­ნე­სის წარ­მარ­თვის თვალ­საზ­რი­სით, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან მარტსა და აპ­რილ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი. მათ აქვთ პრაქ­ტი­კუ­ლი აზ­როვ­ნე­ბის უნა­რი და შე­უძ­ლი­ათ მარ­ტი­ვი და მაქ­სი­მა­ლუ­რად მომ­გე­ბი­ა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი მი­ი­ღონ.

მკვლე­ვა­რე­ბი გან­მარ­ტა­ვენ, რომ ივ­ნის­სა და ივ­ლის­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სო­ცი­ა­ლუ­რი სტა­ტუ­სი და მა­ღა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბა. ისი­ნი ყვე­ლა­ფერს აკე­თე­ბენ ხელ­მძღვა­ნელ პო­ზი­ცი­ა­ზე და­ნიშ­ვნის მიზ­ნით, თუმ­ცა არ არი­ან პრაგ­მა­ტუ­ლე­ბი, უფრო მე­ტად თე­ო­რი­უ­ლი ცოდ­ნა აქვთ და მისი გა­მო­ყე­ნე­ბა პრაქ­ტი­კა­ში უჭირთ.

Astrologia

ფი­ლო­სო­ფი­უ­რი აზ­როვ­ნე­ბის უნა­რით გა­მორ­ჩე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი ნო­ემ­ბერ­სა და დე­კემ­ბერ­ში იბა­დე­ბი­ან. კვლე­ვის თა­ნახ­მად, ამ პე­რი­ოდ­ში იბა­დე­ბი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი ცხოვ­რე­ბა­ზე გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბით, რო­მელ­თა აზ­როვ­ნე­ბა­მაც, შე­საძ­ლოა, სამ­ყა­რო შეც­ვა­ლოს.

რო­გორც უკვე აღ­ვნიშ­ნეთ, ჭკვი­ა­ნი და გა­მორ­ჩე­უ­ლად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი ყვე­ლა­ზე ხში­რად სექ­ტემ­ბერ­ში იბა­დე­ბი­ან. მკვლე­ვა­რე­ბი გვთა­ვა­ზო­ბენ პო­პუ­ლა­რუ­ლი, წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და ჭკვი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბის ჩა­მო­ნათ­ვალ­საც, რომ­ლე­ბიც ამ თვე­ში და­ი­ბად­ნენ. მათ შო­რის არი­ან: აგა­ტა კრის­ტი, ლო­რენ ბი­კო­ლი. გრე­ტა გარ­ბო, ინ­გლი­სე­ლი ფი­ზი­კო­სი და ქი­მი­კო­სი მა­იკლ ფა­რა­დეი, სელ­მა ჰა­ი­ე­კი, ჩარ­ლი შინი, ბი­ონ­სე, კო­ლინ ფერ­ტი, ჯე­ი­სონ სტე­ტ­ჰე­მი, სოფი ლო­რე­ნი, უილ სმი­ტი, გვი­ნეტ პელტროუ, მო­ნი­კა ბე­ლუ­ჩი, მწე­რა­ლი რი­ჩარდ რა­ი­ტი, ლევ ტოლსტოი, ო'ჰენ­რი, უი­ლი­ამ გოლ­დინ­გი, სტი­ვენ კინ­გი, უი­ლი­ამ ფოლკ­ნე­რი, ტო­მას სტერნზ ელი­ო­ტი, მი­გელ დე სერ­ვან­ტე­სი, ტრუ­მან კა­პო­ტე და სხვე­ბი.

წყარო


თეგები


რეკომენდირებულია თქვენთვის

ყველა

აღმოაჩინეთ მეტი Tia-დან

ყველა