თეგებით ძიება

1-7 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი - რას გვირჩევენ ვარსკვლავები?

ვერ­ძი

თქვე­ნი მო­თხოვ­ნე­ბი იზ­რდე­ბა, მაგ­რამ თუ ზედ­მე­ტად მომ­თხოვ­ნი იქ­ნე­ბით, რო­გორც სა­კუ­თა­რი თა­ვის, ასე­ვე სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბის მი­მართ, კარგ შე­დეგს არ გა­მო­იწ­ვევს. რაც უფრო მეტს ჩქა­რობთ, მით მეტი დაბ­რკო­ლე­ბა და შე­ზღუდ­ვა გაჩ­ნდე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა წა­ა­წყდეთ დაბ­რკო­ლე­ბებს, შეც­დო­მებს, და­ზი­ა­ნე­ბებს ან მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბებს. რა თქმა უნდა, ეს გა­მა­ღი­ზი­ა­ნე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა. აკონ­ტრო­ლეთ თქვე­ნი ემო­ცი­ე­ბი და შეძ­ლებთ "მთე­ბის გა­დად­გმას". შე­ე­ცა­დეთ დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად მო­ე­ლა­პა­რა­კოთ გარ­შე­მო მყო­ფებს და არ და­უ­პი­რის­პირ­დეთ მათ.

კურო

მო­გეჩ­ვე­ნე­ბათ, რომ არ ხართ და­ფა­სე­ბუ­ლი, სურ­ვი­ლე­ბი არ არის სა­თა­ნა­დოდ დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბუ­ლი და ა.შ. ნუ ენ­დო­ბი სხვის და­პი­რე­ბებს! და თა­ვად შე­ა­ფა­სეთ თქვე­ნი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი. თქვე­ნი მმარ­თვე­ლი, ვე­ნე­რა, ვერ­ძის ნი­შან­ში თავს არა­კომ­ფორ­ტუ­ლად გრძნობს და კონ­ფლიქ­ტი­სა და კაპ­რი­ზუ­ლო­ბის პრო­ვო­ცი­რე­ბას ახ­დენს. თუ გეგ­მავთ ბი­ნის სა­გა­ზა­ფხუ­ლო და­სუფ­თა­ვე­ბას და ამა­ში თქვე­ნი ოჯა­ხის წევ­რე­ბის ჩარ­თვას, მა­შინ ჯერ ჰკი­თხეთ მათ პი­რად გეგ­მებ­ზე. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში სუფ­თა სახ­ლის ნაც­ვლად უსი­ა­მოვ­ნე­ბა და ხან­გრძლი­ვი წყე­ნა გექ­ნე­ბათ.

ტყუ­პი

ამ კვი­რა­ში მიდ­რე­კილ­ნი ხართ და­ე­მორ­ჩი­ლოთ სი­სუს­ტე­ებს, ბევრ ფულს ხარ­ჯავთ გარ­თო­ბა­ზე, დროს ატა­რებთ სი­ა­მოვ­ნე­ბებ­სა და სი­ზარ­მა­ცე­ში. ფრთხი­ლად იყა­ვით, რათა არ და­ა­ზი­ა­ნოთ თქვე­ნი ჯან­მრთე­ლო­ბა. თქვე­ნი მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა მერ­კუ­რი გა­და­ვი­და რეტ­როგ­რა­დულ ფა­ზა­ში და ყვე­ლა სირ­თუ­ლეს, რო­მე­ლიც წარ­მო­იქ­მნე­ბა, ქმნის თქვე­ნი კომ­პლექ­სე­ბი, ში­შე­ბი და ფო­ბი­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც არ გაძ­ლე­ვენ სა­შუ­ა­ლე­ბას ია­როთ სწორ გზა­ზე. არ არის შე­სა­ფე­რი­სი დრო ახა­ლი გა­ჯე­ტე­ბის სა­ყიდ­ლად.

კირჩხი­ბი

ცხოვ­რე­ბის ერ­თფე­როვ­ნე­ბა გა­მა­ღი­ზი­ა­ნე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა. წარ­სუ­ლის ხში­რი გახ­სე­ნე­ბა ძა­ლი­ან დამ­ღლე­ლია. გან­სა­კუთ­რე­ბით აქ­ტი­უ­რე­ბი არი­ან ყო­ფი­ლი პარტნი­ო­რე­ბი. მაგ­რამ სჯობს ახ­ლა­ვე გა­არ­კვი­ოთ ყვე­ლა­ფე­რი და არ გა­და­ი­ტა­ნოთ ზედ­მე­ტი ტვირ­თი თქვენს მო­მა­ვალ­ში. კარ­გი დროა ზო­გა­დად ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­და­სა­ხე­დად. მთვა­რე თქვე­ნი მმარ­თვე­ლია, ამი­ტომ დაბ­ნე­ლე­ბის დროს თავს რთუ­ლად გრძნობთ, ძნე­ლია ში­ნა­გა­ნი და გა­რე­გა­ნი ჰარ­მო­ნი­ის მიღ­წე­ვა. მო­ძებ­ნეთ ბა­ლან­სი ცხოვ­რე­ბის ყვე­ლა სფე­რო­ში, აზ­რებ­სა და ქმე­დე­ბებ­ში და შე­ე­ცა­დეთ არ და­კარ­გოთ იგი.

ლომი

8 აპ­რილს მზის დაბ­ნე­ლე­ბამ­დე მო­მა­ვა­ლი კვი­რა რთუ­ლი და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რად­გან მზე თქვე­ნი მმარ­თვე­ლია. ნუ მი­ი­ღებთ სა­ბე­დის­წე­რო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს და მშვი­დად იცხოვ­რეთ ამ რთულ პე­რი­ოდ­ზე, ხელ­საყ­რე­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი მალე გა­მოჩ­ნდე­ბა. იზ­რუ­ნეთ სა­კუ­თარ თავ­ზე და თქვენს ში­ნა­გან მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზე. გა­დამ­წყვე­ტი ქმე­დე­ბე­ბი­დან გა­და­დით დიპ­ლო­მა­ტი­ა­ზე, გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ სხვა­თა ინ­ტე­რე­სე­ბი. და რაც მთა­ვა­რია, რაც შე­იძ­ლე­ბა მეტი დრო და­უთ­მეთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებს და ოჯახს!

ქალ­წუ­ლი

შე­ე­ცა­დეთ იპო­ვოთ კომ­პრო­მი­სე­ბი დაბ­ნე­ლე­ბის დე­რეფ­ნის ენერ­გი­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით, რათა სწო­რად ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბოთ მო­მავ­ლის პერ­სპექ­ტი­ვე­ბი. მერ­კუ­რი - თქვე­ნი მმარ­თვე­ლი რეტ­როგ­რა­დულ ფა­ზა­შია. თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა პრო­ცე­სის ნა­კა­დი მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად შე­ნელ­დე­ბა. არა­ხელ­საყ­რე­ლი პე­რი­ო­დია სა­მუ­შა­ოს შეც­ვლი­სა და ბიზ­ნე­სის ან ახა­ლი პრო­ექ­ტის და­სა­წყე­ბად. მაგ­რამ ეს შე­სა­ნიშ­ნა­ვი დროა ფიქ­რის­თვის, გა­და­კე­თე­ბის­თვის, წარ­სუ­ლის შეც­დო­მე­ბის გა­მოს­წო­რე­ბის­თვის და ასე­ვე ხან­გრძლი­ვი კავ­ში­რე­ბის გა­ნახ­ლე­ბის­თვის. არ ენ­დოთ უც­ნო­ბებს! და­ა­ფა­სეთ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი.

სას­წო­რი

დაბ­ნე­ლე­ბის დე­რეფ­ნის დროს იფიქ­რეთ თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბის ყვე­ლა სფე­რო­ზე. შე­გიძ­ლი­ათ ბევ­რი რა­მის შეც­ვლა უკე­თე­სო­ბის­კენ. მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბა თქვენს ნი­შან­ში ქმნის ენერ­გი­ე­ბის ძლი­ერ ნა­კადს, მაგ­რამ მათი გა­მო­ყე­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია კარ­გი საქ­მის­თვის, თუ აქ­ცენ­ტი სწო­რად იქ­ნე­ბა გა­კე­თე­ბუ­ლი. 5 აპ­რი­ლამ­დე შე­გიძ­ლი­ათ ნე­ბის­მი­ე­რი სი­ტუ­ა­ცია თქვენს სა­სარ­გებ­ლოდ აქ­ცი­ოთ. და ამ დღი­დან მო­ე­რი­დეთ კონ­ფლიქ­ტებს და არ გახ­დეთ თაღ­ლი­თე­ბის ხრი­კე­ბის მსხვერ­პლი.

მო­რი­ე­ლი

ახლა გან­სა­კუთ­რე­ბით მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია თქვე­ნი ყუ­რა­დღე­ბის ფო­კუ­სი­რე­ბა ყვე­ლა­ზე პრობ­ლე­მურ სა­კი­თხებ­ზე. თქვენ გაქვთ დიდი ძალა და ენერ­გია, რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ გა­ერ­კვეთ ყვე­ლა სა­კი­თხში და მო­აგ­ვა­როთ ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი. თქვე­ნი მიდ­რე­კი­ლე­ბა მუდ­მი­ვი ტრანსფორ­მა­ცი­ი­სა და თვით­გან­ვი­თა­რე­ბის­კენ სა­შუ­ა­ლე­ბას გაძ­ლევთ ზუს­ტად და­ი­ნა­ხოთ და ამო­იც­ნოთ სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბის ზრახ­ვე­ბი, ამი­ტომ სა­სარ­გებ­ლოა ეს კვი­რა გა­ა­ტა­როთ თქვე­ნი პი­რა­დი და საქ­მი­ა­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად. მაგ­რამ, თუ ფეთ­ქე­ბა­დი ხა­სი­ა­თი გაქვთ, შე­ე­ცა­დეთ არ გა­ა­უ­ა­რე­სოთ არ­სე­ბუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბა.

მშვილ­დო­სა­ნი

კარ­გი დროა სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­მო­სა­ხა­ტა­ვად სო­ცი­ა­ლურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში, პო­ლი­ტი­კა­ში ან სწავ­ლა­ში. ან შე­იკ­რი­ბეთ ძველ მე­გობ­რებ­თან ერ­თად და გა­იხ­სე­ნეთ წარ­სუ­ლის სა­უ­კე­თე­სო მო­მენ­ტე­ბი. ზო­დი­ა­ქოს სხვა ნიშ­ნე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, გა­ზა­ფხუ­ლის დაბ­ნე­ლე­ბის სე­ზო­ნი მი­ნი­მა­ლურ უსი­ა­მოვ­ნე­ბებ­სა და საზ­რუ­ნავს მო­გი­ტანთ. ამი­ტომ, შე­გიძ­ლი­ათ ამ რთულ პე­რი­ოდ­ში საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის მხარ­და­ჭე­რა გქონ­დეთ. თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბის დი­ნა­მი­კა პრაქ­ტი­კუ­ლად უც­ვლე­ლი რჩე­ბა და ზო­გი­ერთ მო­მენ­ტში უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა კი­დეც.

თხის რქა

დაბ­ნე­ლე­ბებს დე­რე­ფა­ნი თქვენ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შან­ზეც ახ­დენს გავ­ლენს და ამი­ტომ ფრთხი­ლი და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი იყა­ვით. კვი­რის და­სა­წყის­ში შე­საძ­ლოა უსი­ა­მოვ­ნო მოვ­ლე­ნე­ბი მოჰ­ყვეს. მე­ო­რე მხრივ, პე­რი­ო­დი ძა­ლი­ან სა­პა­სუ­ხის­მგებ­ლოა და შე­უძ­ლია ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გახ­სნა, თუ თვითკრი­ტი­კის უნა­რი გაქვთ. შე­ე­ცა­დეთ ჩა­ი­ხე­დოთ სხვე­ბის­თვის და­ხუ­რულ თქვენს ღრმა ში­ნა­გან სამ­ყა­რო­ში და იქ იპო­ვოთ პრობ­ლე­მე­ბის მი­ზე­ზე­ბი. თქვენ გაქვთ ყვე­ლა შან­სი, გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ კონ­სტრუქ­ცი­უ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში და აღ­მო­ფხვრათ არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი, თუ სა­კუ­თარ თავ­თან გულ­წრფე­ლი იქ­ნე­ბით.

მერ­წყუ­ლი

თქვენ იცით, რო­გორ გა­მო­ირ­ჩე­ო­დეთ ხალ­ხის­გან, მაგ­რამ ეცა­დეთ, ეს სკან­და­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბით არ მოხ­დეს. შე­გიძ­ლი­ათ გა­ნი­ცა­დოთ წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი ტრანსფორ­მა­ცია! ენერ­გია გა­ჩა­ღე­ბუ­ლია, მთა­ვა­რია მისი სწო­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბით წარ­მარ­თვა. ეს არის შე­სა­ფე­რი­სი დრო, რომ და­ი­წყოთ პო­ზი­ტი­უ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი და ახ­ლე­ბუ­რად წარ­მო­ა­ჩი­ნოთ სა­კუ­თა­რი თავი გარ­შე­მო მყოფ­თათ­ვის. მა­ში­ნაც კი, თუ რა­ი­მე აჯან­ყე­ბა მოხ­დე­ბა, ეს იქ­ნე­ბა ზუს­ტად ის, რაც გჭირ­დე­ბათ ცხოვ­რე­ბის ახალ სა­ინ­ტე­რე­სო ეტაპ­ზე გა­და­სას­ვლე­ლად.

თევ­ზე­ბი

გა­ზა­ფხულ­ზე რო­მან­ტი­კულ გან­წყო­ბას ოდ­ნავ დაჩ­რდი­ლავს დაბ­ნე­ლე­ბა და მერ­კუ­რის რეტ­როგ­რა­დუ­ლი სვლა. შე­იძ­ლე­ბა წარ­მო­იშ­ვას ისე­თი გა­რე­მო­ე­ბე­ბი, რო­მელ­თა წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბაც რთუ­ლია. თევ­ზე­ბის ნიშ­ნის ბევ­რი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი იგ­რძნობს სი­ნა­ზის მო­ზღვა­ვე­ბას, ასე­ვე საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის­თვის სი­ა­მოვ­ნე­ბის მი­ნი­ჭე­ბის სურ­ვილს. ამ უკა­ნას­კნელ­თან ფრთხი­ლად იყა­ვით, რად­გან სი­ზარ­მა­ცე და ჭარ­ბი კვე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მებს გა­მო­იწ­ვევს. იდე­ა­ლუ­რი პე­რი­ო­დია შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის, ას­ტრო­ლო­გის ან ფსი­ქო­ლო­გის­გან რჩე­ვის მი­სა­ღე­ბად და ეზო­ტე­რი­კუ­ლი პრაქ­ტი­კის­თვის.


თეგები


რეკომენდირებულია თქვენთვის

ყველა

აღმოაჩინეთ მეტი Tia-დან

ყველა